وضعيت پناهجويان در اردوگاه ” پاتراس” يونان ،” فاجعه انساني ” خوانده شده است

روزنامه معتبرسويدني ” داگنس نيهيتر” گزارش مفصلي را در مورد وضعيت پناهندگان ومنجمله پناهجويان افغان در يونان دراردوگاه ”پاتراس ”نشر نموده است. در گزارش  وضعيت پناهجويان دراين اردوگاه توسط دوکتوران بدون مرز” فاجعه انساني ” ناميده شده وبه نقل قول از شوراي پناهندگي يونان ” فاجعه اجتماعي” در ارتباط با وضعيت پناهجويان سخن زده شده است در گزارش

 روزنامه آمده است که سويدن خلاف توصيه هاي کميشنري ملل متحد در امور پناهندگان ، پناهجويان را به يونان

ديپورت ميکند . گزارشگر روزنامه ، يونان را  تخته خيز پناهجويان افغان وعراقي به اروپا عنوان نموده است . درين گزارش با يک پناهجوي افغان بنام خداداد که يکجا با بيست نفر ديگردر يک انبار ساخته شده ازکارتن کاغذي زندگي مينمايند مصاحبه کرده ومينويسد که او در سال 2007 به سويدن آمده و چهل وپنج روز در مالمو بود و مطابق قرارداد دوبلين دوباره به يونان ديپورت شد

از سال 2004 کشور سويدن تصميم گرفت تا به تعداد 2000 نفر را برطبق قرارداد دوبلين به يونان ديپورت نمايندکه در نتيجه طي دوسال به تعداد 137 نفر به جبر به يونان ديپورت شده اند

درميدان هوايي ، پناهجويان زنداني ميشوند وبدون وکيل و مترجم با پناهجويان مصاحبه ميگردد. در پاتراس (شهرک سرحدي ) در اردوگاه به تعداد صدها انبار کارتن هاي کاغذي وجود دارد که درآن هزاران پناهجو زندگي مينمايند و درآنجا اين پناهجويان صرف ازچهارتواليت ( تشناب ) استفاده ميکنند.يکتعداد پناهجويان  هم بالاي کارتن ها خارج از اردوگاه ميخوابند

دسته هاي پناهجويان شب وروز عقب حصار هاي بندر استاده اند و منتظر موترهاي باربري داخل بندرميباشند و زمان مناسب وجاي مناسب درموترهاي باربري وحتي زير آن درنظرميگيرند وميخواهند ذريعه کشتي به ايتاليا

بروند و بسياري وقتها انها از ايتاليا دوباره عودت داده ميشوند . پوليس دريکروز به تعداد سي نفر را زنداني مينمايد و در يک سلول زندان به تعداد شش نفرجابجا ميگرددوسپس بعد از چند روز رها ميشوند

 کميشنري ملل متحد در امور پناهندگان  نواقص پناهنده پذيري يونان را مورد انتقاد قرارداده واز کشورهاي ديگراتحاديه اروپا  تقاضا ميدارد تا پناهجويان وارد شده از طريق يونان رادوباره به يونان نفرستند

زمانيکه پناهجويان از سويدن به آتن ديپورت ميشوند ، آنها نخست در ميدان هوايي دربازداشت قرارميگيرند. نظر به شهادت يک پوليس ميدان هوايي يونان، پوليس يونان دريک روز به تعداد 150 نفررا در نظارتخانه جابجا مينمايند که اين نظاتخانه صرف براي 26 نفر در نظر گرفته شده بودود. پوليس يونان در سال 2008 به تعداد 6071 نفر را در ميدان هوايي زنداني نموده است

از سال 2005 الي 2007 دريونان از چهل هزار مهاجر به يکصدودوازده هزار نفر افزايش يافته واز جمله بيست وپنج هزار که درخواست پناهندگي در يونان دادند صرف 0.6 درصد آنهاقبول شدند که اين ارقام مورد انتقاد شديد ارگان ذيربط ملل متحد قرار گرفت

اما کشور يونان ميگويد که ساير کشور هاي اتحاديه اروپا در مورد پناهجويان افغان وعراقي احساس مسووليت نمايندو مسووليت پذيرش آنها را بعهده بگيرند

کشوريونان زير فشار شديد کميشنري ملل متحد در امور پناهندگي قرارداشته باوجود اينکه اين کشور از کنواسيون ژنيو در مورد تضمين حقوق پناهجويان پيروي نميکند

به گفته گيورگوس تساربوپولوس آمر دفتر کيمشنري ملل متحد در يونان ، هرگاه يونان پروسه پناهندگي را بهبود ببخشد ممکن تعداد زياد در همين کشور تقاضاي پناهندگي کنند اما تاکنون هيچ کسي به سيستم پناهنده پذيري يونان باور نکرده و همچنان پناهجويان از حقوق شان مطلع نميشوند.

 نسيم سحر       Lämna ett svar