پروژه ء ”انتظار کوتاه تر” در کمون ستوکهولم در راه عملي شدن است

قرار است پروژه ء کوتاه کردن زمان انتظار پناهجويان در کمون هاي ستوکهولم ، مالمو و چند شهر ديگر توسط اداره مهاجرت سويدن عملي شود. درين حالت پناهجو اجازه کار دريافت نميکند و مصاحبه اول بدون حضور وکيل صورت ميگيرد و پناهجو عملاٌ از مزاياي قانون مهاجرت به اساس کار محروم ساخته ميشود . اين مطلب را آقاي نيما رستمي وکيل فارسي زبان با گرداننده سايت انجمن افغانها مطرح کرده است.

به عقيده سايت انجمن افغانها ، آنعده پناهجويان که در کمون ستوکهولم ثبت هستند و تقاضاي پناهندگي نموده اند ، بهتر است که آدرس خود را در مربوطات شهر ستوکهولم ( ولايت ستوکهولم ، مثلاٌ کمون سولنا ، نکه ، ليدينگو ، هودينگه …) تبديل نمايند

سايت انجمن افغانها در مورد پروژه ای از سوی اداره مهاجرت به نام ”انتظار کوتاه تر” در هفته گذشته مطلبي را به نشر سپرد که توجه تانرا يکبار ديگر به آن جلب ميداريم

https://www.afghanha.se/2009-01-21-22-12-38/865-1388-08-18-20-06-30.html

ن.س

 Lämna ett svar