يک خبرغم انگيز در موردتمديد” توافقنامه سه جانبه” براي دوماه و پيامدهاي دردناک آن

بتاريخ 28 اپريل 2009آقاي اندرش ساندکويست رئيس بورد مشورتي براي  پناهجويان، اطلاع داد که ” توافقنامه سه جانبه ” بتاريخ 20 اپريل2009 براي دوماه ديگر تمديد شده است

آري !  دولتمردان افغان درديدار با افغانها اظهار همدردي مينمايند واما در خفا ويادرحضورقدرت نامرئي تعهدات شانرا فراموش کرده ودرپاي اسناد فاجعه ساز مهرتائيد ميگذارند

چندی پیش هيئت بلند پايه شوراي ملي افغانستان تحت رياست جناب محمد يونس قانوني رئیس پارلمان افغانستان  مسافرت رسمی‌ داشتند به کشور سویدن. ایشان ضمن نشستی با افغانهاي مقيم ستوکهولم اظهار داشتند که ايشان از”درد وآلام مهاجرين” کاملاٌ باخبربوده اند ودرپايان آقاي قانوني  وعده کمک به حل مشکل پناهجويان افغان مقيم سويدن دادند. يکي از راه هاي حل معضله پناهجويان افغان يعني جلوگيري از اخراج اجباري آنها از سويدن ، عدم تمديد” توافقنامه سه جانبه ” بین افغانستان، سویدن  و کميشنري عالي ملل  متحد در امور پناهندگان است   اين توافقنامه زمينه اخراج اجباري  آنعده پناهجويان افغان راکه به درخواست پناهندگي شان پاسخ منفي ارائه شده ، به افغانستان مساعد ساخته است . سال گذشته آقاي دکتور سپنتا وزير خارجه افغانستان وعدهء عدم تمديد اين توافقنامه را درحضور افغانهاي سويدن دادند واکنون آقاي قانوني وعدهء حل معضله پناهجويان افغان در سويدن دادند.   تعهد و اطمینانی این مقام بلند پایه افغان با استقبال گرم افغان‌ها بخصوص انهایکه خطر اخراج تهدید‌شان میکند، قرار گرفت

 با کامل تأسف اطلاع حاصل نمودیم که این توافقنامه  خلاف وعدهٔ سپرده شده از جانب جناب رئیس شورأ( پارلمان) توسط وزیر امورمهاجرين وعودت کنندگان افغانستان برای دو ماه ديگر تمدید گشته است.تمدید این قراردادسوالات را برمیانگیزد

_ آیا آقای قانونی حرفش را فقط بخاطر دل خوشی‌ ما افغان هائ بی‌ سرنوشت گفت؟  با اصطلاح خاک به چشم ما زد؟

_ و یا وزیر امورمهاجرين و عودت کنندگان  به حرف هائ آقای قانونی ارزشی قایل نشدند؟اگر این حدس دومی درست باشد. در آن صورت سوال بر میخیزد که این وزیر پناهنده گان کیست که جرآت میکند تا حرف  یونس قانونی رئیس پارلمان را، کسی که وزرا را یکی بدنبال دگر با پارلمان احضار نموده  و قفپایی میبردارد ،را نمپذیرد؟

ویا هم نیم کاسهٔ در زیر کاسه است ؟

درهرصورت ،اينکه چي کساني مسوول ادامه اين ” درد و الام ” اند ويا در عقب اين ” درد ” چي بازي هاي درجريان  است ، مشکل است که آنرا فهميد .واما يک چيز کاملاٌ روشن است وآن اينکه  در پرتواين ” توافقنامهء غم انگيز ” پناهجويان افغان در جريان دوماه آينده مثل گذشته با سرعت بيسابقه به جبروزور وحتي شکنجه ديپورت خواهند شد . واين ” درد والام ” ادامه خواهد يافت…آيا بهتر نبود که اين توافقنامه را از آغاز سال براي ششماه ويا يکسال تمديد ميکردند ؟ زيرا براي ادارات ذيربط سويدني  يکماه ودوماه ويکسال تفاوتي ندارد . اين ادارات پروسه اخراجي را به همان منوال ادامه ميدهند . واما تمديد توافقنامه  براي يکماه و دو دو ماه فقط خاک انداختن به چشم مردم است وبس! 

 نسيم سحرLämna ett svar