”مظاهره دراعتراض به قانون احوال شخصیۀ: ”ما قانون می خواهیم اما دمکراتیک

 بیایید عدالت و برابری را درهمصدایی با مطا لبات انسانی زنان افغانستان، ارج گذاریم.

   بیا یید برای دفاع از شأن انسانی وحقوق شهروندی زنان،
 برای برائت جستن از تفکر طالبانی
با هدف تحقق ارزشهای مدنی و دمکراتیک،
برای تعدیل آنچه قانون احوال شخصیه اهل تشیع نام گرفته، 
دست به یک مبارزه هماهنگ ومدنی بزنیم.
  
انجمنها و نهادهای مدافع حقوق زنان برآنند تا با برگزاری یک   اعتراض خود را  رشته تجمعات صلح آمیز و مدنی، صدای
 نسبت به مواد زن ستیز قانون احوال شخصیه، به گوش دولت افغانستان، متحجرینِ قانونگزارِطالب اندیش وجامعه ی جهانی برسانند
زمان:
شنبه 25 اپریل برابر با پنجم ثور، ساعت 3 بعد از ظهر
 بطرف سفارت افغانستان
STORTINGE مکان: اسلو،

مسوول برگزاري تظاهرات در اوسلو : حمزه واعظي

****

Please see the attachments about the demonstration against “Shiite personal status law” across Europe on Saturday; 25th April.

تظاهرات دراعتراض به قانون احوال شخصیۀ در سراسر اروپا در روز شنبه 25 اپریل برابر با پنجم ثور

womenawareness@gmail.comLämna ett svar