Försörjningskrav vid anhöriginvandring införs

Regeringen har i dag överlämnat propositionen som innebär att ett försörjningskrav vid anhöriginvandring införs den 15 april 2010 till riksdagen

– Arbetslinjen ska gälla i migrationspolitiken som på alla andra områden. Försörjningskravet ger ett tydligt incitament att söka arbete och att bosätta sig på orter där chansen till arbete och bostad är som störst, säger migrationsminister Tobias Billström.

Försörjningskravet är ett villkor för att en utlänning ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige. Försörjningskravet innebär att personen i Sverige ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och boendekostnad. Det ska dessutom finnas en lämplig bostad för familjen.

– När anhöriginvandringen sker oplanerat och utan en ordnad inkomst eller bostad för familjen innebär det stora påfrestningar för såväl enskilda som för samhället och inte minst kommunerna. Med försörjningskravet kommer nyanlända till ett innanförskap och inte till ett utanförskap. Det ger mer ordning och reda i de kommuner som tar ett stort ansvar för mottagandet, säger migrationsminister Tobias Billström.

Försörjningskravet ska inte gälla barn och deras föräldrar. Inte heller ska det gälla för svenska medborgare, utlänningar som bott i Sverige i fyra år, flyktingar eller vissa grupper utlänningar som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande.

Kontakt

Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
work 08-405 57 96
cell 0702-61 30 84
e-post till Markus Friberg
http://www.regeringen.se/sb/d/12410/a/137204
Prop 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring


Lämna ett svar