Barn ska inte behöva skiljas från sina föräldrar

TOBIAS BILLSTRÖM

  INLÄGG |Nya regler för anhöriginvandring

Det förslag som nu förbereds ska skickas ut på remiss under hösten och meningen är att de nya reglerna ska vara i kraft den 1 juli 2010

Sverige har inte fri invandring. Det betyder att det finns regler för vem som får tillstånd att resa in och vistas i landet. Huvud- regeln är att människor som inte är på flykt måste ha sitt uppehållstillstånd ordnat före in- resan. Regelverket och dess tillämpning har kritiserats när situationer uppstått där barn under lång tid tvingas vara ifrån sina föräldrar.

Även om det finns goda skäl för grundregeln – att en ansökan om uppehållstillstånd ska vara beviljad innan inresan – så måste det gå att göra undantag när det finns uppenbara skäl som till exempel när barn riskerar att fara illa.

Regelverket har visat sig få orimliga konsekvenser när det gäller föräldrar som fått avslag på sin asylansökan, men under vistelsen i Sverige fått barn – som ibland är svenska medborgare.

Föräldern avvisas eftersom han eller hon fått avslag på sin asylansökan och måste ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt barn som vistas i Sverige från sitt hemland.

När man på förhand vet att den som avvisas senare kommer att beviljas uppehållstillstånd, men att det kommer att ta lång tid, vara förenat med mycket besvär och innebär en långvarig separation från små barn framstår dagens regler som onödigt byråkratiska.

Det är nödvändigt att hitta en välavvägd balans mellan intresset av att upprätthålla den reglerade invandringen och samtidigt undvika oskälig familjesplittring.

Dagens bestämmelser om i vilka fall en ansökan om anhöriginvandring kan ske inifrån landet är för stränga. Därför ska lagen ändras så att föräldrar med barn i Sverige i fler fall ska kunna ansöka om och beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning inifrån landet.

Inom Regeringskansliet pågår nu arbetet med att ta fram ett sådant förslag.

Det förslag som nu förbereds ska skickas ut på remiss under hösten och meningen är att de nya reglerna ska vara i kraft den 1 juli 2010.

Genom att skala bort onödig och oskälig byråkrati kommer de berörda barnen få en bättre start i livet med båda sina föräldrar närvarande.

TOBIAS BILLSTRÖM

migrationsminister (M

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3394169.svd 

)Lämna ett svar