Asylsökande barns rätt stärks

RÄTTSSÄKERHET Hur utlänningslagens skrivning om synnerligen ömmande omständigheter används när det gäller barn ska kartläggas. Om det visar sig att tolkningarna är snävare än avsett så måste den ändras, skriver migrationsminister Tobias Billström (M) och övriga allianspartier

Sverige har ett av världens mest öppna och generösa regelverk för att avgöra vem som ska ges uppehållstillstånd i landet. Den arbetskraftsinvandringsreform som alliansen tillsammans med Miljöpartiet genomförde förra året ligger i internationell framkant vad gäller öppenhet och effektivitet. Under mandatperioden har satsningar också gjorts på ett modernt system för asylprövning som bygger på rätts- säkerhet och ordning och reda. Överklaganden prövas numera i en tvåpartsprocess i domstol.

En första utvärdering av den omfattande reform som 2006 innebar att en ny instans- och processordning i utlänningsärenden inrättades har redan gjorts. Utvärderingsutredningen har visat att den nya ordningen uppfyller de höga krav som ställdes vid dess införande. Reformen har lett till ökad öppenhet, stärkt rättssäkerhet och därmed ett större förtroende för asylprocessen. Utvärderingen har också visat att tyngdpunkten i prövningen nu ligger där den ska, nämligen hos Migrationsverket som första instans. Det är ett mycket välkomna besked för oss som står för en human flyktingpolitik.

Det finns nu tillräckligt underlag för att konstatera att reformen varit framgångsrik. Ingen ordning är dock så god att den inte kan förbättras. Därför vidtar regeringen nu åtgärder på flera områden:

Det kommer att bli lättare för personer som fått avslag på sin asylansökan, men har barn i Sverige, att få söka tillstånd inifrån Sverige. När det på förhand är uppenbart att den som utvisas senare kommer att beviljas uppehållstillstånd, men att det kommer att ta lång tid, vara förenat med mycket besvär och innebär en långvarig separation från små barn framstår dagens regler som onödigt byråkratiska. Genom att skala bort onödig och oskälig byråkrati kommer de berörda barnen få en bättre start i livet med båda sina föräldrar närvarande. Meningen är att reglerna ska vara i kraft den 1 juli 2010.

Migrationsverket får i uppdrag att göra en kartläggning över hur bestämmelsen om synner-ligen ömmande omständig- heter i utlänningslagen tillämpas när det gäller barn. Bestämmelsen är omdiskuterad och Utvärderingsutred-ningen konstaterar att det ännu inte finns tillräcklig praxis för att kunna dra några slutsatser.

För att säkert kunna säga om barns bästa beaktas på det sätt som var avsett och för att kunna avgöra om förändringar skett i jämförelse med praxis enligt den tidigare utlänningslagen behövs alltså både mer underlag och en längre tid för att följa utvecklingen. Skulle det därefter visa sig att synnerligen ömmande omständigheter tolkas och tillämpas snävare än vad som var avsett måste bestämmelsen ändras.

• Utvärderingsutredningen har ansett att det bör utredas om Migrationsöverdomstolen ska ges en vidare roll än idag och kunna ändra i Migrationsdomstolarnas domar. Detta övervägdes noggrant redan när den nya instans- och processordningen beslutades.

En av riskerna med en sådan förändring är att det leder till längre handläggningstider, vilket i sin tur orsakar ytterligare psykisk press på asylsökande och går stick i stäv med regeringens ambition att korta handläggningstiderna. Samtidigt har det framförts att rättssäkerhetsskäl talar för en förändring. Konsekvenserna måste alltså belysas noggrant. Den redan pågående Målutredningen kommer att få ett sådant uppdrag.

• Sverige behöver ett modernt migrationsrättsligt regelverk som är överskådligt och förutsebart. I den nuvarande utlänningslagen skiljs skyddsgrunderna från andra grunder för uppehållstillstånd mycket tydligare än i den tidigare lagen. Det har lett till mer ordning och reda i asylprövningen. Det kan ändå finnas anledning att förbättra lagens struktur och lättillgänglighet, vilka båda har försämrats till följd av många ändringar på kort tid. Till exempel skulle en mer enhetlig terminologi underlätta för dem som tillämpar lagen. En systematisk översyn är därför redan planerad.

Oavsett regelverk kommer det alltid att finnas människor som inte är nöjda med det beslut de får. Invandringen till Sverige är inte fri, utan just reglerad. Det innebär att Migrationsverket ger uppehållstillstånd till dem som uppfyller de krav som riksdagen beslutat och att den som inte uppfyller dessa krav har en skyldighet att återvända hem.

På kort tid har alliansen förändrat migrationspolitiken och arbetet med att öppna fler vägar in till Sverige kommer att fortsätta. För oss går humanitet och öppenhet hand i hand med ordning och reda.

TOBIAS BILLSTRÖM (M)

migrationsminister FREDRICK FEDERLEY (C) ULF NILSSON (FP) LARS GUSTAFSSON (KD)

riksdagsledamöter i socialförsäkringsutskottetLämna ett svar