Asylsökande afghaner har ordet

Asylsökande afghaner har ordet

Vi är hundratals asylsökande afghaner som varit i Sverige under upp till 4 år, men ännu ej fått uppehållstillstånd. Många av oss har fått avvisnings beslut utan möjligheten att verkställas p.g.a. den osäkra situationen i vårt hemland, Afghanistan.

 

Å andra sidan baserar Migrationsverket och Utlänningsnämnden sina beslut om avslag på våra ansökningar om uppehållstillstånd på samma skäl, situationen i Afghanistan och hävdar att den politiska situationen i Afghanistan på ett djupgående sätt förändrats.

 

Det är sant att situationen förändrats, men det betyder inte att den är helt normal, säker och stabil. Tvärtom är det politiska läget mycket instabilt. Säkerheten är ett mycket stort problem och situationen för de mänskliga rättigheterna fortsätter att vara allvarlig. FN och flera människorättsorganisationer beskriver läget för de mänskliga rättigheterna som laglöst och allvarligt. Straffriheten råder i landet.

 

I rapporten ”Mänskliga rättigheter i Afghanistan 2004” som Sveriges UD nyligen presenterat skriver man: Läget för de mänskliga rättigheterna i Afghanistan fortsätter att vara allvarligt. MR-situationen i landet omfattar en hel katalog av frågor, inklusive den om straffrihet för pågående och tidigare övergrepp av såväl statliga som icke-statliga aktörer. Grova överträdelser av grundläggande rättigheter såsom utomrättsliga avrättningar, tortyr, olaga frihetsberövande, våldtäckt, illegal expropring av privat egendom, människohandel och olika form av trakassier av t.ex. kvinnor pågår alltjämt.

Bristen på respekt för MR är direkt kopplad till den bristfälliga säkerhetssituationen. Säkerheten för den enskilde individen har i det närmaste försämrats sedan talibantiden………..

Lokala och regionala krigsherrar fortsätter att med vapens makt och efter eget skön styre över olika delar av landet och motsätta sig centraladministrationens försök att etablera kontroll över landets provinser……….

Centraladministrationen saknar resurser för att konfrontera eller utöva effektiv kontroll över krigsherrarna och andra regionala och lokala makthavare. Senarare än att marginaliseras har vissa krigsherrar via den politiska processen legitimerat och befäst sitt inflytande…………

Det finns inte någon i egentlig mening fungerande statmakt eller rättsväsende i Afghanistan.”

Vi har flytt för våra liv från den här situationen eller den som var liknande och sökt asyl i Sverige enligt Genéve-konvention. I den här situationen avslår Migrationsverket våra ansökningar om uppehållstillstånd eller handlägger inte dem på grund av s.k. ”djupgående förbättring i Afghanistan”. Trots de livshotande problemen som asylsökande afghaner står inför har Migrationsverket och Utlänningsnämnden avsiktligt uppskjutit våra ärenden eller tagit orättvissa och motstridiga beslut. Den instabila situationen i hemlandet och sådan behandling av asylärendena försårat livet för oss, asylsökande afghaner, som har redan förlorat det mesta och lever i ensamhet utan sina familjer, barn och närmaste.

 

Vi vet och tror att situationen i Afghanistan ska förbättras. Men förändringar sker mycket långsamma och det tar kanske några år att få ett säkert och stabilt samhälle.

 

Vi ser fram emot en rättvis behandlig, som baseras på den nuvarande situationen i Afghanistan, inte på situation som ska bli om några år!

 

Asylsökande afghaner i Sverige                      Afghanska föreningen i Sverige

Den 25 februari 2005Lämna ett svar