اعلان فوتی

انجنیر عزیز عزیزالدین ـ داماد؛ سویتلانا عزیزالدین ـ دختر؛ حفیظ عزیزالدین، سوسن عزیزالدین، مریم عزیزالدین و حمید عزیزالدین ـ  نواسه ها؛نسبت وفات خانم نتالیا خشوی انجنیرعریز به اطلاع دوستان میرسانند که مراسم تشییع جنازه  مرحومه ساعت 10.00 روز چهارشنبه مورخ  21.04.2021 درلوکال قبرستان (S:t Botvids Kapell ) واقع کمون هودینگه (Huddinge ) در آدرس زیربا رعایت  قیودات و توصیه های اداره صحت عامه سویدن بخاطر عدم سرایت ویروس کرونا برگزار میگردد: 

S:t Botvids Kapell

Häggstavägen 6, Flemmingsberg

Onsdag den 21/4  ; 10:00  

تیلفون های تماس:

0732019918 ,0700738003

ابراز تسلیت : 

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا بخاطر وفات  خانم نتالیا خشوی انجنیرعریزبه محترم انجنیرعزیز ، خانم سویتلانا عزیزالدین ، بازماندگان ، اعضای خانواده ، سایر اقارب و دوستان مرحومه مغفوره تقدیم داشته برای همه شان صبر جمیل خواسته و روح مرحومه را شاد میخواهد. Lämna ett svar