ديپورت يک پناهجوي افغان بروز چهارشنبه مورخ 4 مارچ

طبق يک اطلاع  ، ديپورتي سه پناهجوي افغان در سه تاريخ به کابل  برنامه ريزي شده است

يک پناهجوي افغان روز چهارشنبه بتاريخ 4 مارچ ، پناهجوي ديگر بروز جمعه مورخ 7 مارچ و پناهجوي سومي بتاريخ 14 مارچ به کابل ديپورت خواهند شد

همچنان يک پناهجوي ديگر افغان نيز به زودي به کابل ديپورت خواهد شد اما تاريخ دقيق آن هنوز افشا نشده استLämna ett svar