شروط جدید برای دریافت اقامت دایمی بر اساس قانون جمنازیوم ( لیسه ) 

شروط جدید برای دریافت اقامت دایمی بر اساس قانون جمنازیوم ( لیسه ) 

یک حکم جدید از محکمه عالی در امور مهاجرت نشان می‌دهد که تمام شروط برای دریافتاقامت دائمی بر اساس قانون جمنازیوم ( لیسه ) باید قبل از پایان مهلت اقامت قبلیپوره شوند. قبلاً، اداره مهاجرت سویدن اعلام کرده بود که این شروط باید قبل از تصمیمگیری درباره اقامت دائمی پوره گردد. این تفسیر جدید به این معنی است که دیگر امکانتغییر شغل ( کار) در طول پروسه درخواست اقامت دائمی وجود ندارد.

برای دریافت اقامت دائمی بر اساس قانون جمنازیوم ( لیسه ) برخی از شروط بایدبرآورده شود که شامل داشتن شغل دائمی، فارغ التحصیل شدن از جمنازیوم و تواناییامرار معاش ( اعاشه و اباطه) خود می‌باشد. بسیاری از افراد در گذشته شغل خود را درجریان پروسه درخواست بخاطر دریافت اقامت دایمی تغییر داده بودند، زیرا پیدا کردنشغل در شش ماه پس از فارغ التحصیلی از جمنازیوم دشوار بود.

حکم جدید محکمه عالی در امور مهاجرت به این معنی میباشد که شروط دریافت اقامتدائمی بر اساس قانون جمنازیوم باید حداکثر در زمان پایان اقامت قبلی برآورده شود.

این حکم به این معناست که افراد دیگر نمی توانند در جریان پروسه درخواست درخواستبخاطر دریافت اقامت دایمی ، شغل ( کار) خود را تغییر دهند و کسانی که زودتر شغلخود را تغییر داده و به این ترتیب اجازه اقامت دائم دریافت کرده اند ممکن است آن را ازدست بدهند.

مرکز حقوق پناهندگی اظهار می دارد که قانون باید به طور عادلانه اعمال شود تااطمینان حقوقی حفظ شود، اما یکی از مهم ترین ویژگی های قوانین این است که آنهاباید برای عموم قابل اجرا و درک باشند.Lämna ett svar