قوانین و مقررات جدید از اول جنوری 2013

از اول جنوری 2013 قوانین و مقررات جدید در سویدن نافذ و اعتبار پیدا میکند . غرض معلومات بیشتر به لینک زیر کلیک کنید 

http://www.stockholmian.com/news/persiska/2013/01_03/001_encrypt.htmLämna ett svar