داکتر اشرف غنی احمدزی فرد شماره دوم در میان 100 متفکر جهان