گفت وشنود با خورشيد نور

قابل توجه خوانندگان محترم  سايت افغانها

بخاطر شناخت هرچه بهتر و بزرگداشت از کارنامه هاي ارزشمند هنرمندان عزيز و باسابقه کشور ، سايت انجمن افغانها گفت وشنود هاي اختصاصي را با چهره هاي شناخته شده و محبوب هنري و فرهنگي  افغانستان ترتيب و بدست نشر ميسپارد
اولين گفت وشنود ما درين راستا با هنرمند معروف وشناخته شده ء سينما ، تياتر و تلويزيون افغانستان محترمه خورشيد نور ميباشد که توجه شما را به آن جلب ميداريم.
صحبت هاي ما با محترمه خانم نور دو روز قبل از آغاز سال جديد 1389 ( نوروز ) صورت گرفته است


سايت افغانها : اولتر از همه حلول سال نو را به شما و  تمام هموطنان عزيز تبريک وتهنيت ميگويم . اميدوارم درسال که پيشرو داريم ، صلح وآرامش در وطن عزيز ما برقرار گردد
آيا ميتوانيم صحبت هاي خود را با شنيدن يکي از خاطرات فراموش ناشدني شما از نو روز شروع کنيم ؟
خورشيد نور : بلي ،  در آغاز سالهاي هشتاد ميلادي محترم سعيد ورکزي  مصروف ساختن  فلم ” کيفر ”و يا ” دهکده ”  در مزارشريف بود و من در آنوقت در سفر  تاجکستان بودم که ايشان تيلفوني از من خواهش نمودتا در فلم مورد نظر نقشي را بازي نمايم و از طريق حيرتان به مزارشريف بيايم  .  صحنه هاي از آن فلم در يکي از دهکده هاي ولايت بلخ فلمبرداري شد و من مدت يک هفته در مزارشريف ماندم  و در هوتل مزار جابجا گرديدم  . فلمبرداري صحنه هاي مورد نظر در ولايت بلخ قبل از ” نوروز ” تمام شد و تصميم داشتم  فرداي آن  يعني روز ” نوروز ” به زيارت روضه شريف بروم . اما با افسوس که اين آرزو برآورده نشد . شب سال نو از طرف يکي از قومندان هاي معروف آنزمان در منطقه به اسم  قدوس به هوتل  مزارحمله   صورت گرفت . در هوتل صرف دو کلاشنيکوف بود ، يک کلاشنيکوف را آمر هوتل داشت و ديگرش را سعيد ورکزي . از هردو طرف فير مرمي صورت گرفت و همان شب ، مرمي باران بود . گروپ ما که متشکل از 27 نفر بود ، صبح  روز اول حمل حوالي ساعت 10 در اولين پرواز به کابل برگشتيم  و خاطرهء تلخ  آن  شب سال نو را هيچ وقت فراموش نخواهم نمود

سايت افغانها : وقتي شما به هنر سينما رو آورديد ، تعداد زنها درين هنر خيلي کم بودند واين پيشه درآن شرايط جامعه  براي يک زن دشوار بود. چرا شما اين پيشه را انتخاب کرديد ؟
خورشيد نور : جامعه افغانستان يک جامعه سنتي بود و متاسفانه هنوز هم سنتي باقي مانده است . درآن زمان که من به هنر سينما رو  آوردم ، با دشواريهاي زياد مواجه بودم . در 14 سالگي عروس شدم . بعد از عروسي با پوشيدن چادري به سوي مکتب ميرفتم . به چشم خود ميديدم که زنها آزادي ندارند وتحت فرمانبرداري مردها قرار دارند . زنها تحقير ميشدند  و ناقص العقل خطاب ميگرديدند و حتي حق درس خواندن را دريافت نميکردند و اين مردها بودند که تصميم در مورد تحصيل زنها ميگرفتند. من در آنوقت  با تمام وجود خود احساس ميکردم که زنهاي افغان چقدر رنج ميکشند ؛  درک ميکردم که زنهاي افغان از بسياري حقوق شان محروم ساخته شده اند ، ميدانستم که آنها زير ستم قرار دارند . من در فکر اين شدم که چگونه به زنهاي افغان کمک کنم ، درد هاي شانرا انعکاس دهم ، از حقوق شان دفاع نمايم و خدمتي براي نسل هاي آينده زنان انجام دهم  و ثابت نمايم که  زنان افغان مانند مردها استعداد و قدرت اجراي  تمام امور را دارند . در آن زمان ميخواستم نشان دهم که زن ميتواند بازوي يک مرد باشد .  ازينرو به هنر سينما  رو آوردم تا آن تابو را بشکنانم .
در آن زمان ، من به اطراف کابل ميرفتم تا هنر خود را براي زنها نشان بدهم و آنها را تشويق ميکردم که درس بخوانند .
کرکتر هاي که من در سينما بازي مينمودم تماماٌ  از لحاظ اخلاقي نمونه اي بودند . زيرا هر کرکتر درساحه سينما بايد سرمشق براي تمام زنها ميبود . در آن وقت هنر پيشه هاي سينما و تياتردرجامعه به چشم خوب ديده نمي شدند. من هميشه تلاش ميورزيدم تا از لحاظ اخلاقي و برخورد اجتماعي  يک زن نمونه باشم  .  هدف من  خدمت به زنها بود و دفاع از حقوق شان .
گفتني است که هنرمند صفات زياد دارد . يک شخص  با بازي در چند کار هنري ، هنرمند نميشود . من نيز جرأت نمي کنم که خود را هنرمند بنامم  . من صرف بازيگر سينما هستم ، اما مردم لطف مينمايند مرا هنرپيشه خطاب مينمايند . در آنوقت بازي کردن نقش در سينما کار بسيار مشکلي بود . تعصبات فاميلي و جامعه  بعنوان عوامل بازدارنده در نقش آفريني زنان درين هنر بود . اما من خوشبختانه باموجوديت  مشکلات فراوان  توانستم درين هنر به منظور خدمت به زنان رنجديده افغان گام بگذارم و خدمتي کوچکي انجام دهم 
سايت افغانها : بصفت زن هنرمند افغان ، چگونه موازنه  روابط خانوادگي و هنررا در نظر ميگرفتيد ؟
خورشيد نور : قسميکه گفتم  من در سن 14 سالگي عروسي شدم و با چادري به  سوي مکتب ميرفتم و در شرايط بسيار دشوار رو به هنر سينما آوردم . شرايط ساده اي  نبود . کار در سينما را درابتدا پنهان آغاز کردم وصرف مادرم خبر داشت و سپس 3 ـ 4 فاميل خبر شدند که من در ساحه هنري پا گذاشته ام . بعد از عروسي  برعلاوه درس مکتب ، در درام هاي پشتو و دري و داستانهاي دنباله دار( سال 1353) و حتي رستورانت ها کار ميکردم و هم وظايف خانه را بعهده داشتم . بعد ها که صاحب فرزندان شدم ، بار اصلي مواظبت از فرزندان  را نيز بعهده گرفتم . بصفت يک زن افغان برايم بسيار دشوار بود که   دو اصل مهم ،   روابط خانوادگي و هنرسينما را که بينهايت دوست داشتم ، تلفيق دهم و موازنه عاقلانه ميان آنرا حفظ کنم که من خوشبختانه در افغانستان درين عرصه موفق شدم

 
سايت افغانها : مهاجرت بر ديد هنري هنرمندان ژرف انديش  تاثير ميگذارد . آيا ديد هنري شما هم متاثر از مهاجرت بوده ويا نه؟
خورشيد نور : جنگ باعث مهاجرت شد . وقتي وضعيت امنيتي در افغانستان خراب شد و زمانيکه از خانه مي برآمدم ، دروازه منزل را بوسيدم و خداحافظي کردم ، فکر کردم که هنرم  نابود شد و جنازه خودم از خانه بيرون ميشود . مانند  بدن بدون روح کشور را ترک کردم .  مدت شش ماه فلج بودم ، به مرض ستروک مبتلا شدم . زمانيکه کشور را با خانواده ترک کرديم ودر مسکو مسکن گزين شديم ، با دشواريهاي فراوان روبروگرديديم . درين مدت زياد کار کرديم و دخترم ليزا جان زياد کمک کرد. وقتي من در وطن بودم ، آرزو داشتم که  براي وطن خدمت کنم وثابت بسازم که زن هم ميتواند هنرمند شود ، زن هم مانند مرد ميتواند خدمتي به جامعه انجام دهد . من هنرخود را در پيوند مردم خود ميديدم . جاي شک نيست که دوري از وطن ومردم تاثيري بسزايي روي ديد هنري و کارهاي يک هنرمند دارد که من هم ازين اصل مستثني نيستم

 سايت افغانها : آيا فرزندان تان راه مادر را تعقيب ميکنند ويا چطور ؟
خورشيد نور : مهاجرت نه تنها در ديد هنري بلکه در زندگي  آدم ها نيز تاثيرگذار است  . پسرم ابتدا به انگلستان مهاجرت نمود وسپس در سويدن به اساس پيوند خانوادگي اقامت دريافت کرد و در رشته انجنيري تحصيل کرد و اکنون در پوهنتون اوپسالا که يکي از پوهنتون هاي مشهور سويدن است ، ايفاي وظيفه مينمايد . دختر ارشدم ـ ليزا جان در رشته ميديا و سپس معلمي تحصيل نمود و صدف جان در رشته هاي جامعه شناسي  و لسان  تحصيل مينمايد. شبنم جان جمنازيوم را در رشته کلتوري به پايان رسانيد و تصميم دارد دريکي از رشته هاي اجتماعي  تحصيل نمايد .   آنها رشته هايشانرا به دلخواه خود شان انتخاب کرده اند
سايت افغانها : بعنوان يک شخص با تجربه ، از نظر شما چي شرايطي  براي هنر پيشه  شدن مهم است ؟
خورشيد نور :.  هنرمند بايد مطالعه داشته باشد . هنرمند بايد در ساحه هنرجدي باشد . هنر ساعت تيري و بازي نيست ،  هنر نمايشي  يکي از هنر هاي ديرينه بشري است و اين حرفه دقت بيشتر مي طلبد. هنرپيشه بايد سناريو را با دقت بخواند و کرکتر خود را پيدا کند وآنرا بشناسد .هنرمند بايد با جرأت باشد ، تحت تأثير قرار نگيرد و از تجربه خوب ديگران استفاده کند و مخصوصاٌ از کارگردان خود . هنر پيشه مثل نخ خام است . دايرکتر نقش زيادي دارد که اين نخ را چگونه پخته بسازد . هنرپيشه نبايد زياد مغرور باشد ؛ هنرپيشه  وجدان پاک داشته باشد ، واقعيت هاي جامعه رادرک کند و با مردم باشد. هنرمند از جامعه مي آموزد و آنرا دوباره به جامعه تقديم  ميدارد

 
سايت افغانها : مشوره تان به دختران که به هنر علاقمند استند ، چيست ؟
 خورشيد نور: امروز شرايط بهتر شده است ، کانال هاي مختلف تلويزيوني و شرکتهاي فلمسازي  وجود دارد که دختران جوان ميتوانند هنر شانرا به نمايش بگذارند . مشوره من براي دختران علاقمند هنر اينست که آنها سطح فکري شانرا بالا ببرند .
سايت افغانها : آيا شرايط براي هنرمندان افغان درداخل افغاستان مساعدتر است ويا در خارج از کشور؟
شرايط براي هنرمندان افغان در خارج از افغانستان  دشوارتر است . در خارج هم به پول زياد و هم به هنرپيشه خوب ضرورت است تا يک کار هنري انجام يابد . در داخل افغانستان شرايط براي هنرپيشه ها بيشتر مساعد ميباشد . در داخل کشور هنرپيشه هاي خوب  حرفوي وجود دارند و اگر پول باشد ، ميتوان در داخل کشور کارهاي مفيد هنري بيشتري  انجام داد

.
سايت افغانها : هنر نمايشي در وضعيت فعلي افغانستان که جرم وجنايت ، فقر و ناآرامي  مسلط است ، چي نقشي رابازي مي نمايد ؟
خورشيد نور : سينما معلم جامعه است ، چيزهاي خوب جامعه را ميگيرد و دوباره آنرا به جامعه ميدهد . گرچه سينما نقش تفريحي دارد اما بازهم چيز هاي زيادي به مردم مي آموزد . سينما واقعيت هاي جامعه را منعکس و ذهنيت مردم را روشن ميسازد. تاثير برنامه هاي نمايشي متفاوت است . بعضي برنامه هاي نمايشي يقيناٌ که تاثير مثبت در اوضاع پيچيده کنوني دارد ، اما برخي برنامه ها نه تنها جالب نيستند بلکه  موثر هم نميباشند . هنرنمايشي خوب تاثيري مثبت در روشن ساختن ذهنيت مردم بجا ميگذارد

.
سايت افغانها : درمورد اولين کارهاي هنري  و برنامه هاي فعلي تان براي خوانندگان سايت افغانها در سويدن معلومات دهيد ، ممنون ميشويم
خورشيد نور : در اولين فلم که نقش بازي کردم ” سياه موي جلالي ” نام داشت  و فلم ديگر ” غلام عشق ” بود که توسط آريانا فلم  ساخته شده بود.
برنامه فعلي : عنقريب سفري خواهم داشت به افغانستان و در يک فلم نيمه هنري و مستند که از طريق ” رادمنش فلم ” درست ميشود ، نقش بازي خواهم نمود سايت افغانها : با تشکر ازينکه وقت گرانبهاي تانرا در اختيار ما گذاشتيد ، اميد وار هستيم که در کار هاي هنري تان هرچه بيشتر موفق باشيد

 مصاحبه خانم خورشيد نور   با ارمغان جوان 

خورشيد نور ـ هنرپيشه مشهور افغانستان

 

 

 Lämna ett svar