گزارش ملاقات هيئت رهبري انجمن افغانها در سويدن با جلالتمآب جاويد لودين سفيرکبير دولت افغانستان در اس

بتاريخ 27 اکتوبر 2007 هيئت رهبري انجمن افغانها درسويدن با جلالتمآب جاويد لودين سفيرکبير دولت افغانستان در اسکانديناويا ، جناب پويا فاريابي سکرتر اول سفارت و جناب محمد مهدي ياري سکرتر دوم سفارت  ملاقات نمود . در ترکيب هيئت انجمن افغانها محترمه فريده زيرک رئيس انجمن ،  معاون انجمن ، مسوول ارتباط خارجه ،اعضاي کميسيون امور مهاجرين ، نمايندگان کميسيون کنترول وکميسيون تدارک انتخابات انجمن شامل بودند . ملاقات در اقامتگاه سفير کبير صورت گرفت و براي مدت  تقريباٌ دوساعت طول کشيد .در آغاز جلالتمآب جاويد لودين از ديدار با هيئت انجمن افغانها درسويدن اظهارمسرت و خرسندي نموده و علاقمندي شانرا غرض معرفت و معلومات بيشتر در مورد انجمن افغانها ، فعاليتهاي انجمن و موضوع بحث ملاقات  ابراز داشتند.سپس محترمه فريده زيرک رئيس انجمن افغانها رشته سخن را بدست گرفته و گفتند : ” تشريف آوري محترم جاويد لودين سفير کبير افغانستان  و استاد گرامي و هم مسلک گرانمايه ام  جناب محترم پويا فاريابي را به شهر زيباي ستوکهولم خوش آمديد ميگويم ” . رئيس انجمن افغانها از جلالتمآب جاويد لودين ازينکه وقت يافتند و هيئت رهبري انجمن افغانها را پذيرفتند ، ابراز امتنان نمودند . محترمه فريده زيرک در مورد تاريخچه ايجاد انجمن و فعاليتهاي انجمن بطور مختصر معلومات داده ودر مورد غيرجانبداربودن و بيطرفي انجمن ، ترکيب ملي و جنسي انجمن سخن گفته و سپس به معرفي اعضاي هيئت انجمن پرداختند . به تعقيب آن اعضاي هيئت انجمن نيز پيرامون ماهيت دموکراتيک انجمن ، انتخابي بودن ارگانهاي انجمن ، وسيع بودن و ارتباطات انجمن با ساير انجمنهاي همطراز در داخل و خارج سويدن و ارتباطات با مقامات ذيربط سويدني حرف زدند . جناب پويا فاريابي سکرتر اول سفارت افغانستان در اوسلو پيرامون فعاليتهاي انجمن پرسشهاي مختلف مطرح نمودند . بعد از گفتگوهاي مختصر ، اجنداي ذيل مورد تائيد قرارگرفت : 1 ـ وضعيت پناهجويان افغان در سويدن و عدم تمديد قراردادسه جانبه 2 ـ همکاري هاي دوجانبه ميان سفارت کبراي افغانستان در اوسلو وانجمن افغانها در سويدن در عرصه هاي مختلف جلالتمآب جاويد لودين در ابتداي اجنداي جلسه  از ملاقات شان با آقاي دان الياسون رئيس عمومي اداره مهاجرت سويدن گزارش دادند . جلالتمآب جاويد لودين تذکر دادند که به رئيس اداره مهاجرت سويدن نظر رسمي دولت افغانستان بيان شد و آن اينکه ” افغانستان قرار داد سه جانبه را تمديد نميکند ”. اين تصميم مقامات افغانستان براي اداره مهاجرت قابل درک بوده ، اما آنها خاطر نشان ساختند که اداره مهاجرت به اساس قوانين سويدن عمل ميکند . جلالتمآب جاويد لودين ضمن اينکه وضعيت واقعي افغانستان را به مسوولين اداره مهاجرت توضيح داده ، ديدگاه رسمي  دولت افغانستان  را که بايست ” کشورهاي دوست مشکلات ما را درک کنند ” را نيز مطرح نموده است . سفير کبير خاطر نشان ساختند که ايشان  راه هاي قانوني ديگررا غرض عدم اخراج اجباري پناهجويان افغان جستجو خواهند نمود . همچنان ايشان تاکيد کردند که پناهجويان که پاسخ منفي دريافت ميکنند ، بايد از فيصله هاي اداره مهاجرت  تا به مراجع ومحاکم ذيصلاح مافوق شکايت نمايند . جلالتمآب جاويد لودين وعده دادند که اين موضوع را دنبال نموده و درگفتگوهاي وزير خارجه افغانستان در ماه فبروري سال 2008 در ستوکهولم نيز مطرح خواهد شد . سپس جناب پويا فاريابي در زمينه صحبت نموده گفتند که سفير صاحب مسئله برگشتاندن اجباري را با اداره مهاجرت بسيار جدي طرح کردند . سفارت درين زمينه کار ميکند . اداره مهاجرت يک سلسله تغييرات رادر فيصله هاي خود وارد ميکند ، اما اين مسئله قطعي نشده است و صرف وعده  داده شده است .  در زمينه تلاشهاي همه جانبه صورت ميگيرد . از جانب کميسيون امور پناهندگي در زمينه معلومات مختصر پيرامون ملاقات مورخ 22 نوامبر با اداره مهاجرت داده شد و از موضعگيري مقامات افغانستان در مورد عدم تمديد قرارداد استقبال گرديد . همچنان برعدم پذيرش  پناهجويان  اخراج شده اجباري توسط مسوولين سرحدي افغانستان تاکيد صورت گرفت .نتيجه گيري ما :1 ـ ازينکه قرارداد سه جانبه توسط مقامات افغان تمديد نميشود ، زمينه اخراج اجباري پناهجويان افغان نيزازبين ميرود .2 ـ تازمان دريافت راه حل نهايي براي تعيين سرنوشت پناهجويان افغان که دوسيه هاي شان به پوليس غرض ديپورت فرستاده شده ،به  اين پناهجويان مشوره داده ميشودکه خود را مخفي نمايندتا پوليس آنها را دستگير ننمايد . 3 ـ پناهجويانيکه فيصله نهايي را نگرفته اند ، تصاميم رد تقاضاهايشانرا به مقامات ذيصلاح شکايت نمايند .Lämna ett svar