گزارش ملاقات با نمايندگان کميته امور اجتماعي پارلمان سويدن بخش سوسيال دموکراتها

به ابتکار يتي گوتيلند رئيس اتحاديه جوانان سوسيال دموکراتها بتاريخ 21 ماه فبروري 2008 ملاقاتي با کميسيون امور اجتماعي پارلمان پارلمان بخش سوسيال دموکراتها صورت گرفت . درين ديدار از جانب کميسيون امور اجتماعي بخش سوسيال دموکراتها آقاي يوتي والستروم و خانم ماگدالينا ستريفرت  ، از جانب اتحاديه جوانان سوسيال دموکرتها    يتي گوتيلند رئيس آن اتحاديه ، از جانب کميته سويدن براي افغانستان آقاي هارلد هولست سکرتر آن کميته و از جانب انجمن افغانها نسيم سحر معاون انجمن افغانهااشتراک داشتند . جلسه از ساعت 8.30الي 9.30 ادامه داشت . در آغاز بعد از معرفي طرفين ، رئيس  اتحاديه جوانان بر ضرورت حمايت از پناهجويان افغان تاکيد ورزيد . سپس آقاي يوتي والستروم که زماني در هيئت رهبري اداره مهاجرت قرار داشت ، صحبت نموده  و خاطر نشان ساخت که وي شخصاٌ در تدوين قوانين در رابطه به پناهجويان سهم داشته است . او تذکر دادکه قانونگذاران در زمان طرح ، تدوين و تصويب قوانين متذکره  آن منظوري نداشتند که قضات در جريان عمل آنرا تفسير مينمايند . نماينده پارلمان بويژه در مورد مفهوم” درگيري مسلحانه” به بحث هاي بيشتر تاکيد نمود. او تاکيد نمود که سوسيال دموکراتها طرفدار بحث روي قضيه با ساير احزاب و فراتر از مرز بلوک ميباشند. آقاي والستروم در مورد جوانب بين المللي و داخلي  سياست پناهندگي سويدن سخن گفت . در جريان ملاقات رئيس اتحاديه جوانان از حقوق پناهجويان حمايت نموده و در مورد راه هاي بيرون رفت سخن گفت . آقايون هارلد هولست و نسيم سحر در مورد وضعيت سياسي ، امنيتي و نظامي افغانستان حرف زدند . آنها همچنان در مورد قرارداد سه جانبه و سفر وزير خارجه افغانستان به سويدن و اقدامات انجمن افغانها و کميته سويدن افغانستان صحبت نمودند . جلسه به اميد ادامه مفاهمه و تبادل نظردرزمينه در فضاي دوستانه پايان  يافت . سايت اتحاديه جوانان سوسيال دموکراتها خبر جلسه را به نشر سپرده واز تظاهرات افغانها حمايت نموده است . به خبر سايت اين اتحاديه توجه نمائيد          

 گرداننده سايت انجمن افغانها     

https://www.afghanha.se/Rapport.mote%20med%20soc.fors.utskot%20SD%2021FEB.2008.htm    Lämna ett svar