گزارش مسجد افغان‌ها از بابت جمع آوری کمک مالی بخاطر آسیب دیدگان زلزله در هرات

بسم‌الله الرحمن الرحیم
شورای رهبري مسجد افغان ها در استاکهولم از تمام برادران و خواهران مسلمان افغان و دیگر برادران مسلمان با احساس ما تشکر می نماید که به صدای ما لبیک گفتند و در غم شریکی و همدردی با همطوطنان غم دیده و آسیب رسیده هراتی ما سهم گرفتند. ما توانسته ایم در مجموع مبلغ يک صد و یازده هزار کرون(۱۱۱۰۰۰) را جمع آوری نماییم. این پول به جناب آقای غفار آرش که يکی از برادران مورد اعتماد همه ما و شما است و خودش نیز از هرات است، تسليم داده شده است تا در اسرع وقت آن را به آسیب زده گان زلزله برساند.
طوری که می دانیم وسعت این فاجعۀ انسانی خیلی وسیع بوده و هموطنان آسیب دیدۀ ما در هرات به‌ کمک های بیشتر ضرورت دارند. دوستان ما می توانند با پرداخت پول نقد به مسجد یا هم با فرستادن پول از طریق swish (سویش) به شمارۀ 1233794203 مسجد افغان ها در سویدن، به هموطنان آسیب دیدۀ ما در هرات کمک کنند. در هنگام فرستادن پول از طریق swish (سویش) لطف نموده در بخش پیام آن بنویسید (کمک به افغانستان).
انشاء الله پول های کمک شده با حفظ امانت داری و صداقت کامل به آسیب زده گان که زمستان سرد را نیز در پیشرو دارند، خواهد رسید.
با سپاس مجدد از همدردی تان
حاجی عبدالغفار سلیمانخیل معاون مسجد افغان‌ها