گزارش مساعدت افغان های مقیم سویدن به آسیب دیدگان کورونا در افغانستان

گزارش مساعدت افغان های مقیم سویدن به آسیب دیدگان ویروس کورونا در افغانستان

درکل مبلغ بیشتر از هفتاد هزار کرون از طرف افغانهای سویدن جمع شده بود و مبلغ  37460 هزارکرون  به بنیاد  خیریه مولانی بلخی در کابل ارسال شده است که گزارش ویدیویی آن قرار زیر پخش میگردد:Lämna ett svar