گزارش مختصر از نشست با يک عضو پارلمان سويدن پيرامون انتخابات پارلمان اروپا

بتاريخ 24 ماه مي 2009 ،خانم انا ليليهوک  از حزب مودراتها و عضوکميته مالي پارلمان سويدن با اعضاي انجمن افغانها ديدار نموده وپيرامون  انتخابات پارلمان اروپا و معضلات افغانها گفتگو کرد

درين نشست برعلاوه  اعضاي هيئت رهبري  ، بعضي از فعالين انجمن نيز اشتراک داشتند . درآغاز محترمه فريده زيرک رئيس انجمن افغانها پيرامون انجمن افغانها و فعاليتهاي انجمن روشني انداخته شد . بعداٌ آقاي نسيم سحر برعلاوه فعاليتهاي انجمن در مورد وضعيت پناهجويان افغان و معضلات آنها مفصل معلومات ارائه نمود . به تعقيب آن آقاي دکتور زيرک نيز صحبت نموده و ايشان وظيفه ترجماني را نيز بعهده داشتند. به تعقيب آن آقايون سيد عبدالرووف غوربندي ، گوارا ، رحمت اله حسن و قاضي معصوم صحبت نمودند. سپس خانم اناليليهوک در مورد سياست مودراتها و نقش آن حزب درپارلمان  اتحاديه اروپا و اهميت اتحاديه اروپا سخن گفتند و درپايان وعده ملاقات با اعضاي انجمن افغانها پيرامون وضعيت پناهجويان افغان در مقر پارلمان با حضورداشت اعضاي کميسيون امور اجتماعي پارلمان دادند .  در ختم نشست ، خانم انا از انجمن افغانها ابراز تشکري کردو بنمايندگي از افغانها ، آقاي گوارا از خانم انا ليليهوک سپاسگذاري نمود.ملاقات که بساعت يازده قبل از ظهر آغاز شده بود ، بساعت يک بعد از ظهر دريکي از تالار هاي آ ب اف ستوکهولم در فضاي تفاهم پايان يافت .

 

گزارشگر سايت

 Lämna ett svar