گزارش روز اول مارش اعتراضيه پناهجويان افغان در سويدن

امروز مورخ 27 جولاي 2007 پناهجويان افغان ازسرتاسر سويدن و مسوولين برخي  انجمن هاي  افغانها در سويدن  که تعداد همه آنها به صدها تن ميرسيد ، ساعت 10 قبل از ظهر در مقابل دفترمرکزي  اداره مهاجرت سويدن واقع نورشوپنگ حاضر بودند .   تظاهرکنندگان که شعار هاي مختلف را در دست داشتند ، عزم راسخ داشتند که عليه تصاميم اخير اداره مهاجرت سويدن و توافقنامه سه جانبه عقد شده ميان نمايندگان اداره مهاجرت سويدن ، افغانستان و کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان  اعتراض نمايند . خبرنگاران و ژورناليستان از تلويزيون کانال 4 وراديوي سويدن و روزنامه نگاران محل حضور داشتند و با پناهجويان افغان در حال مصاحبه بودند . اين اولين باري بود که وسايل اطلاعات جمعي سويدن در مورد سرنوشت پناهجويان افغان علاقمندي نشان ميدادند و حتي يکروز قبل کانال تلويزيون 4 مصاحبه را با محترم الياس سليميار يکي از فعالين مارش اعتراضيه، انجام داده بود . اما قبل از آغاز ميتنگ ، آقاي نسيم سحرمعاون انجمن افغانها در سويدن با مسوول مطبوعاتي اداره مهاجرت  پيرامون خواستهاي اشتراک کنندگان مارش اعتراضيه صحبتي داشت . درين ديداراز تصميم اداره مهاجرت به شدت انتقاد گرديد و اين تصميم اداره مهاجرت غيرانساني خوانده شد . ساعت 10.30 ميتنگ با صحبت آقاي نسيم سحر آغاز يافت و از تصاميم اخير اداره مهاجرت سويدن و موافقتنامه سه جانبه به شدت انتقاد گرديد و از اداره مهاجرت خواسته شد تا اخراج افغانهاي پناهجو را متوقف بسازد . در جريان صحبت ، شعار ها از طرف اشتراک کنندگان ميتنگ با صداهاي دسته جمعي و بلند حمايت ميگرديد .درجريان  ميتنگ باران با شدت آن ميباريد ، اما اشتراک کنندگان با متانت در زير ريزش باران به ميتنگ خويش ادامه ميدادند و شعار هاي مختلف را دسته جمعي تکرار مينمودند . مسوولين  انجمن ها ، نمايندگان پناهجويان و مدافعان حقوق پناهجويان صحبت نمودند و درپايان ميتنگ قطعنامه توسط آقاي قاضي معصوم قرائت گرديد . سپس فطعنامه توسط معاون انجمن افغانها در سويدن به نماينده اداره مهاجرت سپرده شد و در ضمن با حضورداشت خبرنگار کانال تلويزيوني 4 بحث پيرامون وضعيت سياسي و نظامي در افغانستان و وضعيت پناهجويان در سويدن و غيرعادلانه بودن تصاميم اداره مهاجرت صحبت مفصل صورت گرفت . اشتراک کنندگان ، راه پيمايي  شانرا که شش روز را در بر خواهد داشت ،به ساعت 12.30  از شهر نورشوپنگ بجانب ستوکهولم  آغاز نمودند و در جريان راهپيمايي  ريزش باران افزايش مي يافت اما اشتراک کنندگان مارش با عزم راسخ به راه پيمايي خويش  ادامه ميدادند وشعار هاي مختلف را از طريق بلند گو تکرار ميکردند وتا توجه باشندگان آن شهر را بخود جلب نمايند . در جريان راه پيمايي خبرنگاران تلويزيون سويدن و روزنامه هاي محلي از جريان راه پيمايي فلمبرداري و عکسبرداري ميکردند . خبرنگاران راديو بي بي سي بخش دري و پشتو با مسوولين مارش مصاحبه هاي  انجام دادند . راه پيمايي امشب در شهرک يون اوکير به ساعت نه شب پايان يافت و نمايندگان نهاد هاي مدافع حقوق پناهجويان درين شهرک صالون را غرض سپري نمودن شب آماده نموده بودند و خود پناهجويان براي خود غذا درست نموده و براي فردا وروز ديگر بلند نمودن صداي اعتراض شان آمادگي ميگرفتند

فوتو هاي مارش اعتراضيه  

گزارش از روزهاي مختلف مارش از نورشوپنگ الي ستوکهولم همراه با فوتوها

https://www.afghanha.se/Protestmarsh/N.Sahar/Protestmarsch%20mot%20utvisningarna.htmLämna ett svar