گزارش از ملاقات هيئت انجمن افغانها با سکرتر سياسي وزارت عدليه

امروزمورخ 4 اکتوبر هيئت انجمن افغانها در سويدن با آقاي گوستاف ليند سکرتر سياسي وزارت عدليه ( وزارت مهاجرت قبلي فعلاٌ در چوکات وزارت عدليه قرار دارد ) ملاقات نمود در ترکيب هيئت انجمن افغانها آقاي بينگت کريستيانسون جنرال سکرتر کميته سويدن براي افغانستان ، آقاي اندرش ساندکويست مسوول بوردمشوره دهي براي پناهجويان ، آقاي نسيم سحر معاون انجمن افغانها در سويدن و آقاي دکتورسعدالدين دشتي به نمايندگي از پناهجويان افغان شامل بودند . در آغاز آقاي نسيم سحر در مورد وضعيت پناهجويان افغان در سويدن صحبت نموده وخاطر نشان ساخت که اداره مهاجرت در مورد اخراج دسته جمعي افغانها فيصله هاي متحدالمال صادر نموده و اين تصاميم به هيچوجه انفرادي نميباشند. سپس آقاي بينگت کريستيانسون به نمايندگي از کميته سويدن براي افغانستان صحبت نموده وخاطر نشان ساختند که کميته سويدن در مدت 25 سال در افغانستان حضور فعال داشته و براي اولين باريست که در مورد پناهجويان افغان در سويدن موضعگيري مينمايد . ايشان موضعگيري آن کميته را با صراحت بيان نمود و از اخراج اجباري پناهجويان افغان انتقاد نموده وآنرا  اشتباه آميز خواند . موصوف در مورد وضعيت سياسي ، امنيتي ، اقتصادي افغانستان معلومات مفصل داد و تاکيد ورزيد که وضعيت امنيتي اخيراٌ بدتر گرديده و از بي ثباتي اوضاع امنيتي  ومشکلات قضايي سخن گفت و همچنان از فاجعه انساني در اثر اخراج اجباري افغانها از ايران وپاکستان هوشدار داد وتقاضا نمود تا سويدن نبايد با اخراج افغانها به اين فاجعه کمک نمايد . آقاي بينگت تاکيد ورزيد که بنابرشرايط و وضعيت جديد در افغانستان تمام دوسيه هاي افغانها بررسي مجدد گردد . به تعقيب آن آقاي اندرش صحبت نموده و متذکر گرديد که بنابر اوضاع ايجاد شده جديد اصولاٌ دوسيه هابايد مجداٌ بادر نظرداشت اوضاع جاري بررسي گردند . اما اگر اين کار صورت نگيرد ، نتيجه بدست مي آيد که سيستم در جايي مشکل دارد وبايد اين سيستم تغيير يابد . نظر به تغيير قانون مهاجرت که صورت گرفته دليل انساني حذف شده و صرف موجوديت خطر جاني براي شخص متقاضي مطرح ميباشد . اداره مهاجرت بايد به مشکلات موجود ناشي از اوضاع جاري در کشور رابايست در نظر داشته باشد .  در پايان آقاي گوستاف ليند صحبت نموده و در موردسيستم قضايي جديد سخن گفت وتاکيد ورزيد که درين رابطه اداره مهاجرت و محاکمات مهاجرتي  تصميم اتخاذ ميدارند و مشوره داد تا هيئت انجمن با اداره مهاجرت سويدن تماس بگيرد . در پايان آقاي بينگت کريستيانسون يک پرسش خيلي عالي را مطرح نمود که منبع اطلاعاتي اداره مهاجرت که برپايه آن  اداره مهاجرت  تصميمگيري مينمايد ، کدام است تا ما با آنها در تماس شويم . هيئت انجمن تصميم گرفت تا با رئيس کل اداره مهاجرت سويدن تماس گيرد و با ايشان در زمينه ملاقات نمايد . مسوول کميته سويدن افغانستان وعده هر نوع کمک را به پناهجويان افغان داد وخاطر نشان ساخت که  در ملاقات عنقريب  گروپ پارلماني آنرا نيز مطرح خواهد نمود .  Lämna ett svar