گزارش از ملاقات بارئيس کمونهاي سويدن

روز سه شنبه مورخ 3 فبروري ، نمايندگان کميسيون امور پناهندگي انجمن افغانها هريک محترم قاضي معصوم و نسيم سحر با رئيس کمونها و ولايات سويدن آقاي اندرش کناپي درمقر آن نهاد ملاقات نمودند

Anders.

درين ملاقات دو تن ديگرکه بخش هاي مهاجرت و انتيگريشن رادر آن نهاد بعهده داشتند ، نيز با آقاي اندرش همراه بودند . نمايندگان انجمن افغانها در مورد وضعيت پناهجوياني که در معرض اجراج قرار دارند و وضعيتسياسي و اجتماعي افغانستان معلومات دادند . نمايندگان انجمن افغانها پيرامون چگونگي استفاده از قانون جديد اقامت براساس کار صحبت نموده ومشکلات پناهجويان افغان را به سمع شان رساندند . آقاي اندرش که يک شخصيت بانفوذ در حزب مودراتها و سياستمدار مطرح در حلقات سياسي بوده به سخنان نمايندگان انجمن گوش فراداده و ايشان وعده دادند که اين مشکلات را با مسوولين کمونها مطرح خواهند نمود. ملاقات براي يک ساعت ادامه يافت و در فضاي بسيار خوب انجام يافت و نتايج آن در بحثهاي مربوط به امور پناهندگي محسوس خواهد بودLämna ett svar