گزارشى از نتيجه مذاکرات

:بزرگترين تظاهرات عليه سياستهاى ضد پناهندگى دولت سویدن
روز پنجشنبه ٢١ اپریل مرکز شهر استکهلم  شاهد تظاهرات بزرگى عليه سياست هاى پناهندگى دولت سویدن بود. اين تظاهرات  از طرف فدراسيون پناهندگان ايرانى و انجمن افغانها در سویدن سازمان و فراخوان داده شده بود. در اين تظاهرات شکوهمند بيش از ٢٠٠٠ تظاهرکننده در صفوفى متحد و همبسته از ميدان سرگل به طرف محل پارلمان سویدن راهپيمايى کردند .تظاهرکنندگان که از کمپهاى پناهندگى و شهر هاى مختلف سویدن گرد آمده بودند ابتدا در يکى از ميادين بزرگ شهر استکهلم، ميدان سر گل تجمع کردند. هر لحظه دسته هاى بزرگ و کوچک وارد اين محل مى شدند، انبوه جمعيت اين ميدان را پوشانده بود. پلاکاردها و باندرولهاى زيادى در دست اجتماع کنندگان ديده مى شد. کودکان که صورتهاى خود را رنگ کرده بودند، بادکنکهائى در دست داشتند که روى آنها نوشته شده بود حقوق کودکان را به رسميت بشناسيد، زندگى بهتر حق ما است، کودکان مبتلا به بيمارى آپاتى و کودکان فرارى از کشورهاى ايران، عراق، افغانستان و اتيوپى و … بايد فورا حق اقامت بگيرند. بر پلاکاردها و باندرول ها شعارهايى درمورد حق اقامت براى همه پناهجويان مخفى، پذيرش زنان پناهجو از کشورهاى بنیاگرای اسلامی و پلاکاردهاى متعددى عليه سياستهاى دولت سویدن ديده ميشد. اين پلاکاردها توجه وسيعى را بخود جلب کرده بود. قبل از شروع راهپيمايى چند سخنرانى ايراد شد. سخنرانان به زبانهاى فارسى و سویدنی در مورد اوضاع ناامن افغانستان، ايران و عراق و ضرورت يک مبارزه متحدانه حرف زدند و از همگان دعوت مى کردند به اين صف اعتراضى بپيوندند. در عين حال به حاضرين گفته شد که هئيتى از سوى فدراسيون و انجمن افغانها با هيئتى از پارلمان سویدن براى پيگيرى خواستهاى پناهندگان ديدار و مذاکره کردند. در اطلاعيه جداگانه ايى نتيجه اين مذاکرات مهم را به آگاهى عموم خواهيم رساند 
 

راهپيمائى ٢١ اپریل زمانى آغاز شد که بيش از ٢٠٠٠ نفر در محل جمع شده بودند. در مسير راهپيمايى صدها نفر از جوانان و مردم حاضر در محل به صف تظاهرکنندگان پيوسته و بسوى پارلمان به حرکت درآمدند. در مسير حرکت اين کاروان بزرگ، شعارهايى در دفاع از حق پناهندگى و دادن اقامت دسته جمعى به پناهندگان مخفى سر داده شددر مقابل پارلمان، نمايندگان چهار حزب پارلمانى سویدن و برخى سازمانها و شخصيتهاى ديگر سخنرانى کردند. سخنرانان ضمن اشاره به گستردگى و تظاهرات اين روز تاکيد کردند که وجود يک جنبش مردمى در خيابان به احزاب پارلمانى طرفدار دادن اقامت دسته جمعى به پناهندگان مخفى اين امکان را ميدهد که موفق تر ظاهر شوند. از طرف سازمان دهندگان اين تظاهرات مينا احدى، اسماعيل مولودى، نسيم سحر، فريده زيرک، کيميا پازوکى، عبداله اسدى، سيامک بهارى و شفيق احمد در سخنرانيهاى خود بشدت رفتار غير انسانى دولت سویدن در قبال پناهجويان را مورد انتقاد قرار داده و خواهان آن شدند که به خواستهاى پناهجويان که به شکل يک قطعنامه تنظيم شده بود، پاسخ مثبت دهند. در اين قطعنامه خواسته شده است که کشورهايى نظير ايران، افغانستان و عراق بدليل نقض حقوق بشر بعنوان کشورهاى ناامن شناخته شوند و ديپورت پناهجويان به اين کشورها فورا و بلادرنگ متوقف شود. يک خواست ديگر، بازنگرى پرونده پناهجويان مخفى و برسميت شناختن حق پناهندکى آنهاست. در قطعنامه همچنين خواسته شده است که به خانواده هاى کودکان مبتلا به بيمارى آپاتى اجازه اقامت داده شود تا به اين ترتيب اين کودکان بتوانند در سویدن باقى بمانند و ازسلامت برخوردار شوند .
در طول راهپيمائى دهها رسانه و منجمله خبرگزارى آسوشيتدپرس، خبرگزارى رسمى سویدن، راديو پژواک، راديو فردا، تلويزيون NITV ، تلويزيون کانال جديد، راديو انترناسيونال، TV4 ، روزنامه مترو، روزنامه Svenska Dagbladet مصاحبه هاى متعددى با مسئولين اين تظاهرات انجام دادند .
تظاهرات ٢١ اپریل در استکهلم که بزرگترين تظاهرات عليه سياست هاى ضدپناهندگى دولت سویدن بود، سازماندهى حرفه اى آن، مذاکراتى که با اعتماد بنفس و محکم و مستدل با نمايندگان دولت انجام شد همه و همه اعتماد به آينده و پيروزى را در بين حاضرين و همه کسانيکه اين خبر را شنيدند دامن زد
گزارشى از نتيجه مذاکرات مسئولين فدراسيون و انجمن افغانها با نمايندگان پارلمان سویدن در تظاهرات روز ٢١ اپريل  
بتاریخ 21 اپریل سال روان دیدار با کمیسیون اموراجتماعی پارلمان بخش سوسیال دموکراتها صورت گرفت که هيئت مذاکره کننده از جانب فدراسيون و انجمن افغانها مرکب بودند از مينا احدى دبير فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى، اسماعيل مولودى دبير فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى در سوئد که سرپرستى هيئت را بر عهده داشت، کيميا پازوکى دبير فدراسيون واحد استکهلم و نسيم سحرمعاون انجمن افغانها در سویدن و
هيئت پارلمانى سوئد از توماس اينروت Tomas Eneroth سخنگوى کميسون امور اجتماعى پارلمان و سرپرست هيئت، يلماز کريمو Ylmaz Kerimo ، آنيتا يونسون Anita Jonson و آقاى يوته والستروم Göta Valström كه همگى عضو کميسيون امور اجتماعى پارلمان سوئدبودند، تشکيل مى شد. شايان ذکر است که کميسيون امور اجتماعى پارلمان، سياست ها و اجراى قوانين مهاجرت سوئد را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و کل اين وزارتخانه تحت رهنمودهاى سياسى اين کميسيون فعاليت ميکند.
مذاکرات پس از معرفى اعضاى دو هيئت کار خودرا شروع کرد. مسئولين فدراسيون بعنوان صداى اعتراض پناهندگانى که از سياستهاى غير انسانى دولت سوئد بشدت ناراضى و خشمگين هستند، وجوه مختلف سياست پناهندگى سوئد را زير انتقادهاى شديد خود قرار دادند. سياست سختگيرانه پناهنده پذيرى، پروسه رسيدگى به پرونده متقاضيان پناهندگى، موقعيت نابسامان کودکان و بخصوص کودکانى که به بيمارى آپاتى مبتلا هستند، نقض کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل از جمله مواردى بود که هر يک از نمايندگان پناهندگان از زواياى مختلف بدان اشاره کرده و ضرورت بازنگرى و تجديد نظر در سياستها و قوانين پناهندگى در سویدن، در راستاى يک سياست پناهندگى انسانى را مورد تاکيد قرار دادند.
-هيئت پارلمان در توضيحات خود به دفاع از اجراى قوانين موجود پرداختند و در خاتمه از هيئت فدراسيون خواستند که مطالبات مشخص و معين خود را بيان کند.
هيئت فدراسيون خواسته هاى خود را در سه بند مشخص تقديم هيئت پارلمانى کردند.
١- دادن اقامت به کليه پناهجويانى که در سوئد در پروسه پناهندگى يا خارج از پروسه پناهندگى بصورت مخفى زندگى ميکنند. تعداد اين پناهجويان حدود چهل هزار نفر است.
٢- توقف بلادرنگ اخراج پناهجويان از سوئد.
٣- دادن امکانات بهداشتى، مالى به کليه پناهجويان مخفى و پناهجويانى که در پروسه پناهندگى قرار دارند.
با طرح اين مطالبات بحث تند و داغى بر سر خواستهاى ما سرگرفت. آقاى توماس شينروت اظهار داشت، نميتوان به همه پناهجويان اقامت داد و بايد به هر پرونده اى جداگانه برخورد شود و قضاوت شود. خانم آنيتا يونسون اشاره کردند که کميسيون تلاش ميکند که قوانين عادلانه اجرا شود. آقاى يلماز معتقد بود که بايد به هر موردى جداگانه وبطور فردى برخورد شود.
در رابطه با موضوع تشويق و ترغيب کارمندان اداره مهاجرت براى رد کردن درخواست هاى پناهندگى و صدور حکم اخراج ها که در مطبوعات و رسانه هاى گروهى سویدن نيز فاش شده بود، آقاى يوته گفتند که کاملا بر اجراى قوانين نظارت دارند و شايعات امتياز دادن به کارمندانى که جواب اخراج به پناهجويان ميدهند را تکذيب کرد.
هيئت فدراسيون پناهندگان ايرانى و افغانى نظرات هيئت پارلمانى به نقد کشيده و در کليه موارد نشان داد که برخوردهاى دولت در رابطه با مسئله پناهجويان غير قابل قبول است. سپس هيئت فدراسيون ليست بلند بالايى از صدها پناهجو را در اختيار هيئت پارلمانى گذاشته و بر موارد معينى از نقض حقوق انسانى و تعهدات بين المللى در خصوص حمايت از پناهندگان توسط اداره مهاجرت سوئد تاکيد کردند. در ادامه همين بحث هيئت فدراسيون اداره مهاجرت سوئد را به نقض حقوق انسانى در خصوص پناهجويان متهم کرده و خواهان مبنا قرار دادن حقوق و قوانين انسانى در سياست هاى پناهندگى سوئد شدند.
 نماینده انجمن افغانها ازینکه کمیسیون امور اجتماعی پارلمان به قطعنامه تظاهرات مورخ 25 فبروری افغانها و سایر نهاد ها در حمایت از پناهجویان افغان پاسخ ارائه نداشته ، نگرانی خود را ابراز داشته و هم کاپی قطعنامه را با نامه انجمن در اختیار اعضای پارلمان قرار داد ه ودر مورد وضع افغانستان از نظر نهاد های حقوق بشر وجوامع بین المللی و همچنان در مورد وضع حقوق بشردر افغانستان  از دیدگاه وزارت خارجه سویدن که چندی قبل انتشار یافته است ، تماس گرفته و خاطر نشان ساخت که اداره مهاجرت خلاف دیدگاه وزارت خارجه در فیصله های خویش مبنی بر رد تقاضاهای پناهندگی افغانها ،  وضع افغانستان را ”بطور بنیادی تغییر یافته” بیان میدارند و علاوه نمود که تمام فیصله های اداره مهاجرت یکسان ومیتوان گفت که متحدالمال تحریر میگردد و حتی موارد هم وجود دارد که فیصله های اداره مهاجرت و کمیته اتباع بیگانه را یک شخص امضا نموده است .  نماینده انجمن افغانها همچنان در مورد فیصله اخیر اداره مهاجرت سویدن در مورد اخراج نوجوانان زیر سن 18 بدون والدین به افغانستان نیز صحبت نموده و یادآور گردید که بسیار جالب است که دولت سویدن بنابر وضع نامناسب امنیتی در افغانستان ، افغانها موقتا به کشور شان بطور اجباری بازگردانده نمیشوند(واما مجبور ساخته میشوند که پاسپورت افغانی بدست بیاورند ودر غیر آن سوسیال آنها قطع میگردد) واما اطفال و جوانان زیر سن 18 و بدون والدین جبرا اخراج خواهند شد . بادر نظر داشت صدور فیصله های متحدالمال اداره مهاجرت نتیجه میگردد که اداره مهاجرت تصامیم انفرادی در مورد هر شخص نگرفته وازینرو فیصله ها اشتباه اتخاذ شده وراه حل آن عفو عمومی میباشد .
در پايان اسماعيل مولودى يک جمع بندى از جلسه را ارائه داد و در جواب اين بحث هيئت پارلمانى که گفتند ”اگر سوئد به همه پناهجويان يک جا اقامت بدهد بر روابطش با پارلمان اروپا تائثير منفى خواهد گذاشت” گفت بر عکس اگر سوئد جواب مثبت به پناهجويان بدهد نمونه اى ميشود براى ديگر کشورها . از اول ژانويه تا کنون ٢٤ مورد شکايت از سوئد به پارلمان اروپا رفته است. حال بگذار اين بار سوئد بخاطر رعايت حقوق بشر نامش در پارلمان اروپا مطرح گردد.
مذاکرات پس از يک ساعت پايان يافت و هيئت پارلمانى قول داد در مقابل خواسته ها و مطالبات و نظرات ما را ابتدا در کميسيون امور اجتماعى پارلمان و سپس چنانچه توافق بعمل آید در جلسه عمومى پارلمان طرح کنند.
 Lämna ett svar