!کودکانی که تابعیت سویدن را بدست میآورند امکان یکجا شدن با خانواده های شان را از دست میدهند

افرادی که به عنوان کودکان تنها (زیر 18 سال) به سویدن آمده و تقاضای پناهندگی کرده اند، بعد از آن که تابعیت( شهروندی) سویدن را بدست آورند، نمی توانند با خانواده های شان یکجا شوند.

در قانون آمده است که صرفاَ افرادی که تابعیت دیگر کشور ها را دارند میتوانند در سویدن ضامن دیگران باشند (یعنی اعضای خانواده های شان را برای اقامت در سویدن دعوت کنند).

این بدان معناست که کسب تابعیت سویدن توسط کودکان پناهجوی تنها، یکجا شدن دوبارۀ آنها را با خانواده های شان (در سویدن) نا ممکن میسازد.

این موضوع را محکمۀ امور مهاجرت در یک فیصله رهمنون یا نمونه تائید کرده است.

به باور خانم  Karin Gyllenringکه یک وکیل و اگاه امور پناهجویی و حقوق مهاجرت میباشد، عجیب است این که شخصی که تابعیت سویدن را بدست میآورد در مقایسه به شخصی دیگری که فاقد آن میباشد، در موقعیت دشوارتری قرار میگیرد.

ـ این موضوع موجب میشود که من به برخی از موکلین خود توصیه کنم که صرفاَ به همین دلیلی که قبلاَ ذکر شد از تقاضا برای گرفتن تابعیت سویدن خودداری نمایند.

ادارۀ امور مهاجرت در برخی قضایا به یک فقرۀ قانون اتباع بیگانه از سال 1997 اشاره کرده است که میگوید: اطفالی که میخواهند والدین شان را به اینجا (سویدن) دعوت کنند باید مجرد و خارجی (فاقد تابعیت سویدنی) باشند.

به باور  Karin Gyllenringبه این ترتیب یک کودکی که تابعیت سویدن را بدست آورده است دیگر خارجی شمرده نشده و پیامد این قانون در مغایرت با قوانین بین المللی و کنوانسیون اروپایی قرار دارد.

معاون رئیس محکمه استیناف در استکهلم ( محکمۀ عالی درامور مهاجرت ) خانم  Ingela Fridströmشخصی است که در همان قضیۀ رهنمون یا نمونه فیصله صادر نموده است. او تاکید میکند که همه قضایای که به انسان ها ارتباط میگیرد حساس میباشند ولی (در قضیۀ مذکور) امکان انحراف از متن قانون ممکن نبود.

او میگوید

ـ در قضیه مذکور ما امکان تفسیری دیگر گونه ای قانون مذکور را سراغ نداشتیم.

به باور Karin Gyllenring مشکل در تفسیر قانون وجود ندارد و محکمۀ امور مهاجرت تفسیر درستی از متن قانون نموده است. موضوع اینست که باید خود متن قانون اصلاح ساخته شود.

به گفته او این قانون در مغایرت با کنوانسیون اروپایی و قوانین بین الملی قرار دارد.

اینکه قانون مذکور متوجه چه تعداد افراد میگردد مشخص نیست زیرا ادارۀ امور مهاجرت دلیل رد تقاضا نامه ها را یادداشت نمیکند.

با برخی از افرادی که آژانس خبری رادیوی سویدن (Ekot ) صحبت نموده است کودکان بیوطن بوده اند. برای این افراد کسب تابعیت سویدن حتی بعد از دو سال نیز ممکن میباشد.

یکی از این افراد احمد العباسی که 18 ساله است میباشد. او دو و نیم سال قبل به سویدن آمده و درBodafors زندگی میکند. تابعیت سویدن ، نخستین تابعیتی است که او در عمرش بدست میآورد. او امیدوار بود که بدست آوردن تابعیت سویدن زندگی بهتری را برایش به ارمغان بیآورد، ولی چنین نشد.

ـ من نمیدانستم که تابعیت سویدن میتواند چنین کند (برایم مشکل خلق کند) هرگاه من این موضوع را میدانستم هرگز برای بدست آوردن آن تقاضا نمیکردم.

ترجمه از احمد ضیا دانش

منبع

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6748849Lämna ett svar