کريم قاسمي ذريعه يک طياره چارتر (دربست ) مخصوص به کابل ديپورت شد

روز نامه يوتيبوري آزاد خبرداد که آقاي کريم قاسمي که افسردگي شديد داشت ، روز شنبه گذشته ذريعه يک پروند طياره چارتر ( دربست ) مخصوص به کابل ديپورت شد

آقاي کريم قاسمي نه تنها توسط طياره دربست مخصوص بلکه با دستان و پاهاي زنجير پيچ وبسته ديپورت گرديد . آقاي قاسمي باارسال نامه اظهار داشته است که وي با زندگي درين جامعه بيگانه است . ملل متحد وي را به وزارت مهاجرين روان ميکند و آنوزارت وي را به سفارت سويدن . آقاي کريمي که 19 سال عمر دارد و بدون والدين ميباشد . او در کابل شبکه اجتماعي نداشته و بهمين خاطر کميشنري عالي ملل متحددر امور پناهندگان  مخالف ديپورت همچو افراد به کابل ميباشد. اکنون همصنفان او در سويدن براي آقاي قاسمي پول جمع ميکنند

غرض معلومات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد

 http://www.goteborgsfria.nu/artikel/79042Lämna ett svar