کريم قاسمي اخراج شده در راه بازگشت به سويدن

از ماه مارچ 2009 زمانيکه کريم قاسمي به کابل ديپورت گرديد تاکنون درحالت فرار بسر برده ، او ابتدا از راه هاي  قاچاق  از مرز هاي  ايران و  ترکيه عبور کرده و اکنون در يونان بسر ميبرد. هدف فعلي وي برگشت به سويدن است 

Avvisade Karim Qasimi på väg tillbaka till Sverige

Martin Holmquist

تارنماي فرييا ، يک سلسله مقالات در مورد کريم قاسمي 20 ساله که بيشتر از دو سال در سويدن زندگي کرده و در بهار امسال به کابل ديپورت گرديد، نوشته است. او بتاريخ 31 مارچ سال روان به کشوري ديپورت گرديد که در آنجا کسي را نميشناسد و از سن شش سالگي آنرا ترک نموده بود.او در تماس تيلفوني از آتن(کشور  يونان،  که فعلاٌوي در آنجا بسر ميبرد)  به تارنماي فرييا تذکر داده که زياد زير فشار بوده ووضعيت اش در کابل بد بود.کريم قاسمي در افغانستان متولد شده ودر شش سالگي که والدينش توسط طالبان رانده شدند ، به ايران فرار نمودو الي سال 2005 در آنجا زندگي نمود. در آن سال وي از ايران به افغانستان اخراج شد. کريم قاسمي 17 ساله به سويدن پناهنده شد .درسويدن  او به تحصيل و کار ظرف شويي در منطقه اوسيدا سمولند پرداخت وبعد از يک سال حکم اخراجي گرفت .کريم از فيصله اداره مهاجرت شکايت نمود و پروسيجر اخراجي وي مدت زمان طولاني رادر بر گرفت. او در نظارتخانه اداره مهاجرت در کوليريد تحت نظارت بود که وضعيت رواني اش بدتر شد وبالاخره به سرويس رواني شفاخانه ساهلگرين منتقل گرديد.او در شفاخانه تلاش خود کشي رانمود و مقدار زياد تابليت خورد و حتي گلوي خود را  بريد. باوجوديکه دکتوران وضعيت وي را براي اخراج مساعد ندانستند اما اداره مهاجرت پاسخ منفي داده وآنرا نه ناشي از وضعيت بد رواني وي بلکه بنابرصدور فيصله اخراجي قلمداد نمود. کريم قاسمي سپس به توقيف خانهء زندان  منتقل شد. در توقيف ، تارنماي فرييا با او مصاحبهء انجام داده و او چنين ميگفت : من به اينجا آمده ام که در آرامش وصلح زندگي نمايم ،اما نميدانم چرا اکنون  من  جزا مي بينم. آيا اين بخاطريست که من ميگويم که من  نميتوانم برگردم؟   اولين تلاش بخاطر ديپورت کريم قاسمي به ناکامي انجاميد ، زيرا پيلوت نميخواست که او را درطياره باخود داشته باشد. اما تلاش دومي به موفقيت انجاميد. کريم ميگويد که او در طياره بسته شده بود وبه او تابليت هاي  بيشماري آرامش داده بودند که او نميتوانست بداند که دوروبرش چي ميگذرد. زماني او به هوش آمد ، آنوقت وي در راه اخراج بسوي افغانستان بود .به عقيده کميشنري ملل متحد در امور پناهندگان ، بدون داشتن شبکه اجتماعي در کابل دريافتن کار ومسکن وزندگي کردن مشکل است . کريم کسي را در کابل نميشناخت ، وي دردو ماه اول در هوتل زندگي کرد. در محل با ادارات دولتي در تماس شد اما کمکي دريافت ننمود. در سفارت سويدن در کابل پاسخ مشابهي دريافت کرد.آنها گفتند که من بايد بدانم که من در افغانستان هستم و در افغانستان آن قوانيني وحقوقي  نيست که در سويدن بود. بعد از دوماه پردرد سر، وي تصميم ميگيرد که دوباره به سويدن برگردد. کريم قاسمي ميگويد که  او کسي را درکابل نميشناخت و مسکن نيز دريافت ننمود و مجبور بود که آنجا را ترک نمايد ، زيرا خيلي خطرناک بود و بسيار هراس داشت .از راه غيرقانوني يک پاسپورت ايراني خريد و به ايران سفر نمود. ازآنجا توسط قاچاقبران در يک مسير 30 ساعته سرويس به غرب ترکيه منتقل شد و سپس همراه يک گروپ پناهجويان ديگر به يک جزيره يوناني بنام ليسبوس ذريعهء قايق هاي قاچاقچيان رسيد و درآنجا توسط پوليس هاي مرزي گرفتار شد و مدت 19 روز را با 120 پناهجوي ديگر در زير نظارت بسر برد. تمام اين تعداد در 7 اتاق جابجا شدند. اين يک فاجعه در نظارت بود . مردم مريض بودند و هيچ داکتري نبود. کريم ميگويد که او بسيارسخت مريض شد .بعد از سه هفته کريم قاسمي از نظارتخانه آزاد گرديد و اکنون در آتن زندگي مينمايد. کريم قاسمي بايد در جريان يک ماه کشور يونان را ترک نمايد   کريم به کمک سازمانهاي خيريه مقيم سويدن زندگي مينمايد. ازجمله يکي از معلمين او در سمولند سويدن برايش پول ميفرستد و از داشتن تيلفون و پول مواظبت مينمايد. او ميگويد که ”من تلاش کردم تا در يونان کار پيدا کنم اما در اينجا مهاجران زياد اما کار خيلي کم است ”.او نميداند چي کاري را انجام دهد و ممکن يکي از راه ها دريافت کمک از ادارات ذيربط سويدني باشد و اما در هر حالت او مصمم است که به سويدن برگردد. او ميگويد که نميداند که چي کند اما در هر حالت تلاش ميکند که خود را به سويدن برساند، گرچه اين  زياد دشوار است و راه طولاني در پيشرو

تابو موسو ، وکيل حقوقي کريم در سويدن دو هفته قبل به ديدار کريم به يونان آمده بود ودرين زمان کريم در نظارتخانه در جزيره ليسبوس تحت نظارت بود. تابو موسو ميگويد که ”کريم باوجود شرايط دشوار فعلي وضعيت اش خوب ميباشد باوجوديکه مشکل است قضاوت نمود که وضعيت وي چگونه ميباشد اما درک من اينست که وي اميدوار ميباشد. اميد در وضعيت وي بينهايت مهم ميباشد واو را فعلاٌ خطر جاني تهديد نميکند”. تابو موسو اضافه مينمايد او بايد پيوسته فکر کند که اگر او در کابل باقي ميماند ، چي اتفاقي رخ ميداد. اگر کريم به آمدن  سويدن موفق گردد ، وي ميتواند تقاضاي اقامت براساس مانع تحقق حکم اخراج  برمبناي دلايل جديد نمايد. تابو موسو ميگويد هيچ نوع تضميني براي اقامت وي وجود ندارد اما بآنهم  اميدواري براي وي نسبت به ساير پناهجويان افغان بيشتر ميباشد

مانع جديد اينکه او نتوانست در آنجا سکونت نمايد و اين دليل کافيست براي اينکه او در سويدن بماند. اما بازهم به عقيده تابو موسو مشکل است که بگويد که چي تصميمي در مورد وي اتخاذ خواهد شد

Maria-Pia Cabero • mariapia@fria.nu

https://www.afghanha.se/asylsoekande/710-avvisade-karim-qasimi-pa-vaeg-tillbaka-till-sverige.html

برگردان به دري : نسيم سحر

 Lämna ett svar