پیام تسلیت

با دریغ, تالم و اندوه فراوان مطلع شدیم که بانوی جوان, سهیلا معروف, خانم محترم حریف معروف داعی اجل را لبیک گفته چشم از جهان بست
انجمن فرهنگی میهن مرگ نا بهنگام و المناک این بانوی گرامی را ضایعه دردناک دانسته, مراتب تسلیات عمیق و همدردی خویشرا به محترم حریف معروف, اعضای محترم خانواده, اقارب و دوستان شان ابراز داشته, برای متعلقین مغفوره مرحومه صبر جمیل را آرزو مینماید
!بهشت برین آشیان اش باد
انجمن فرهنگی میهنLämna ett svar