پیام انجمن و شورای زنان بمناسبت هشتم مارچ

 اگرزن نیست عشق اندر میان نیست                                    
جهان بی زن اگر باشد ، جهان نیست

 

زن که مادر است ،                                                                          
زن که همسر است ، خواهر است ، دختر است و نیمه یی از پیکر جامعه است.

  انجمن افغانهای سویدن و شورای زنان این روز ارزنده را به { زن} این موجود ارزشمند و گرانمایه ، تهنیت و تبریک می گویدو به این عقیده است که زنان برای سعادت بیشتر خانواده هایشان افزون بر عواطف و فداکاری زنانه که در سرشت هر زن است ، نیازبه تبادل عقاید با هم ، کسب دانش وایفای نقش فعال در امور اجتماعی دارند . شورای زنان تلاش میورزد که زمینه ایجاد شرایط برای تبارز فعالیتهای اجتماعی زنان را با نیروی خود زنان مهیا سازد  . بنأ ازتمام خواهران و مادران افغان مقیم ستوکهولم صمیمانه تقاضا میگردد تا با اشتراک فعال شان در فعالیتهای اجتماعی شورای زنان ، از  شورای زنان خویش حمایت نمایند

                             فرخنده باد هشتم مارچ ـ روز جهانی زن ! Lämna ett svar