پوليس سويدن پناهجويان افغان را بدون پاسپورت افغاني ديپورت نميکند

پوليس سويدن پناهجويان افغان را بدون پاسپورت افغاني ديپورت نميکند

امروز مورخ 4 نوامبر ،يکي از پناهجويان افغان بنام ن. سلطاني طي تماس تيلفوني اظهار داشت که به اثر تقاضاي مجدد به اداره مهاجرت و پوليس سرحدي پاسخ دريافت نموده که پوليس بدون داشتن اسناد قابل اعتماد و تصديق دو شاهد و يا پاسپورت افغاني قادر به اخراج وي از سويدن نميباشد .

آقاي ن .سلطاني مدت هفت سال در سويدن بدون سرنوشت و خانواده بسر برده است واز بي سرنوشتي چند ساله و دوري از اطفال کاملاٌ خسته شده و تقاضاي برگشت به وطن را نموده داست . اما اداره مهاجرت پاسخ داده که دوسيه وي نزد پوليس است و آن اداره هيچ کاري کرده نميتواند . پوليس از آقاي ن . سلطاني خواسته است که اسناد معتبر با شهادت دوتن ارائه کند ويا پاسپورت افغاني به مصرف خود را آماده نمايد تا وي را به افغانستان برگشت دهد .آقاي سلطاني از اداره مهاجرت و پوليس خواسته است که يا به وي اجازه اقامت بدهد ويا وي را از سويدن اخراج نمايد . وي همچنان گفته است که کي مسووليت هفت سال بي سرنوشتي اورا بعهده ميگيرد . وي پول پرداخت پاسپورت را ندارد و نميداند که چي کند تا هرچه زودتر به وطن برگردد

شماره تيلفون ايشان 0762125668 ميباشد . او خواستار کمک از انجمن افغانهاستLämna ett svar