پوليس سرحدي سويدن : توافقنامه سه جانبه تمديد نشده و ما نميتوانيم که شما را اخراج نمائيم

امروز مورخ 6 ماه مي 2009 ، آقاي خليل سيفي يکي از پناهجويان افغان اطلاع داد که حوالي ساعت ده قبل از ظهر با پوليس سرحدي تماس گرفته و در بدل پرسش که چي وقت وي را ديپورت مينمايد ، چنين پاسخي ميشنود : توافقنامه سه جانبه تمديد نشده و ما نميتوانيم که شما را اخراج نمائيم

آقاي خليل سيفي که در ماه جنوري 2009 از پوليس سرحدي ورنامو نامه اخذ نموده بود و در آن مسئله اخراجي وي در دستور کار پوليس قرار گرفته بود . وي پيوسته به اداره پوليس تيلفون ميکرد تا بداند که چي زماني ايشان را ديپورت مينمايند . امروز حوالي ساعت ده قبل از ظهر نيز به اداره پوليس تماس گرفته تا از چگونگي تصميم پوليس در موردش را بداند . آقاي خليل سيفي اين خبرخوش  را تيلفوني برايم اطلاع داد . من هم  به اجازه آقاي سيفي خواستم اين خوشي را با صدها عزيزان خويش که هر لحظه خطر گرفتاري و اخراجي آنها را تهديد ميکند و زندگي روزمره آنها را به جهنم مبدل کرده ، تقسيم بکنم . اينبار بازهم ما معتقد ميگرديم که با امضاي توافقنامه سه جانبه گرفتاري ، توقيف ، اخراج اجباري و ظالمانه پناهجويان افغان آغاز گرديد . زماني که اين ”توافقنامه ” به باطله داني انداخته شود و فاقد اعتبار گردد ، چقدر مزيت دارد ؟ ويکي از آنها و هم مهم تر آن ،توقف اخراج اجباري پناهجويان است که واقعاٌ خوشايند است و قابل شادي. ازهمينرو آنرا بايد به فال نيک گرفت و از آن استقال کرد .  بعضاٌ عزيزان از من  و سايت خود شان ، گلايه دارند که خبر خوش پخش نميکند و هميشه خبرهاي دلخراش را نشر مينمايد.درد و گله دوستان وعزيزان را درک ميکنم ، اما مني بيچاره که دروغ و جعل نميتوانم بنويسم . يا رب مرا رهنمايي کن
!

 

نسيم سحر

 Lämna ett svar