پناهجوی که پای خودش را در حملۀ تروریستی در استکهلم از دست داده است از سویدن اخراج میشود

پناهجوی که پای خودش را در حملۀ تروریستی در استکهلم از دست داده است از سویدن اخراج میشود

خانم  Iryna(ارینا) 39 ساله از کشور اوکرائین به تاریخ 7 اپریل سال 2017 در کنار فروشگاۀ Åhléns در شهر استکهلم قرار داشت که هدف حملۀ تروریستی قرار گرفت. این حمله توسط شخص به اسم رحمت عاقلوف با راندن یک موتر باربری بالای مردم  که در Drottninggatan قرار داشتند صورت گرفت. در اثر این حمله خانم (ارینا) شدیداَ مجروح گردیده و پای راستش را از دست داد.

اکنون باید او همراه با دخترش که چهارده سال عمر دارد از سویدن اخراج شود  زیرا ادارۀ امور مهاجرت اجازۀ نمیدهد تا قضیه او مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.

خانم (ارینا) میگوید از صدمۀ روحی و اضظراب رنج میبرد و به داکتر، روانشناس و ادویه نیاز دارد. او میگوید  شک دارد بتواند این خدمات را در کشورش بدست بیآورد.

نامبرده چندین بار تقاضای اجازه اقامت نموده و جواب منفی بدست آورده است . اما زمانی که محاکمۀ رحمت عاقلوف، شخصی که حملۀ تروریستی را اجرا نموده بود، جریان داشت خانم (ارینا) توانست اجازۀ موقت اقامت را بدست بیآورد تا بتواند در محاکمه حاضر شده و شهادت بدهد. اما زمانی که محاکمه به پایان رسید و عاقلوف محکوم گردید دیگر به (ارینا) اجازۀ اقامت داده نشد.

وکیل او Henrik Hoffman (هنریک هوفمن) ضمن آن که این تصمیم ادارۀ مهاجرت را ”خیلی تاسف بار” میخواند میگوید در گام نخست ادارۀ امور مهاجرت به او جواب رد داد، بعداَ محکمۀ  امور مهاجرت درخواست او را رد نمود و اخیراَ هم محکمۀ عالی امور مهاجرت از بررسی مجدد تصامیم اتخاذ شدۀ قبلی ابا میورزد.

آقای (هنریک هوفمن) میگوید هر چند دولت نمی تواند به طور رسمی (در این مورد) مداخله کند ولی ممکن دولت بتواند در این قسمت کاری را انجام بدهد. سال گذشته زمانی که خانم (ارینا) در شفاخانه بستری بود آقایStefan Löfven  (استیفن لوفین) صدر اعظم سویدن به عیادتش رفت. این امکان وجود دارد تا در این مورد بحث صورت بگیرد و در نتیجه محکمۀ تصمیم اش را مورد ارزیابی مجدد قرار بدهد.

خانم (ارینا) میگوید Stefan Löfven(استیفن لوفین) در شفاخانه نزدش آمده و برایش گفته بوده است که همه چیز درست خواهد شد.

اما اکنون Stefan Löfven  (استیفن لوفین) نمیخواهد در این مورد اظهار نظر نماید. دفتر آقای (استیفن لوفین) این قضیه را به Morgan Johansson  (مورگن یوهانسون) وزیر عدلیه و امور مهاجرت ارجاع نموده میگوید این یک قضیه خاص بوده و صدراعظم این امکان را ندارد در این مورد اظهار نظر کند زیرا چنین کاری به معنی دیکته نمودن به یک وزیر خواهد بود.

اما خانم  Adriana Haxhimustafa(ادریانا اکسهی مصطفی) مسئول بخش مطبوعات در دفتر وزیر عدلیه و امور مهاجرت میگوید این ادارۀ امور مهاجرت است که در این مورد مسئولیت دارد.

اما به باور حقوقدانان ، در قانون اساسی سویدن مادۀ وجود دارد که برای دولت این امکان را میدهد که به دلیل ”عفو و بخشش” بتواند این تصمیم را تغییر بدهد و (ارینا) بتواند در سویدن باقی بماند. در این مورد که آیا دولت در نظر دارد چنین اقدامی را نماید، مسئول بخش مطبوعات در دفتر صدر اعظم موضوع را به وزیر عدلیه و امور مهاجرت محول میسازد و نامبرده نیز در این مورد اظهار نظر نکرده است.

تخلیص و ترجمه از احمد ضیا ء دانش

منبع خبر

https://www.expressen.se/nyheter/iryna-forlorade-benet-i-terroray/?fbclid=IwAR0tvmeVJ6lJqahdRrvtnr21CpaIw7HqVroWPMUG2R6dIsqEvJ1LXnE_PeULämna ett svar