پناهجوي دستگير شده افغان ديپورت گرديد

يک پناهجوي افغان که روز سه شنبه به دفتر پوليس احضار شده بود ، ديروز مورخ 11 مارچ ديپورت شد

اين پناهجوي افغان ديروز ديپورت شد وسه پوليس سويدن الي کابل وي را همرايي کردند .امروز اين پناهجوي افغان با خانمش که در سويدن باقي مانده است ، تيلفوني تماس گرفته استLämna ett svar