پناهجويان افغان در سويدن اعتصاب غذايي شانرا از سر گرفتند

بتاريخ 15 ماه مي 2007 رئيس حقوقي اداره مهاجرت سويدن تصميمي را در مورد يک مرد افغان دارنده اقامت يکساله مؤفت صادر نمود که حکم خط مشي را داشته و بالاي تمام افغانهاي داراي شرايط مشابه قابل تطبيق ميباشد برطبق اين ” حکم رهنمودي ” و يا خط مشي اين مرد افغان ميتواند به افغانستان عودت نمايد و وضعيت امنيتي آن محل در افغانستان  که اين افغان در آنجا قبلاٌ زندگي داشت ، در حد ” درگيري مسلحانه ” و يا شرايط ناآرام ديگري که در قانون خارجيان سويدن به آن اشاره گرديده ، نمي باشد .در اخير ماه جون 2007توافقنامه ای  میان کشورهای سويدن و افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان  در مورد اخراج آنعده متقاضيان پناهندگي در سويدن  که  درخواست پناهندگی شان رد شده به امضا رسيد . انجمن افغانها در سويدن در مخالفت با حکم ظالمانه اداره مهاجرت دست به اعتراضات گسترده زده و بتاريخ 27 جولاي2007 الي اول اگست 2007 رهبري مارش و راه پيمايي  اعتراضيه را از شهر نورشوپنگ الي ستوکهولم ( در حدود دوصد کيلومتر راه ) را بعهده داشت . در روز اخير راه پيمايي در پيشروي پارلمان سويدن تظاهرات وسيع افغانها برگزار گرديد و درآن نمايندگان چهار حزب پارلماني ، نهاد هاي اجتماعي و جنرال دايرکتور کميته سويدن افغانستان اشتراک و صحبت نموده و از خواستهاي پناهجويان حمايت کردند. از تاريخ 4 اگست تاکنون تحصن شبانه روزه پناهجويان افغان در ستوکهولم ادامه دارد و از همين تاريخ يکتعداد پناهجويان دست به اعتصاب غذايي خشک زدند که بعد از سه روز يازده نفر به بيمارستان انتقال يافتند . تمام اين تلاشها در مطبوعات سويدن بطور گسترده انعکاس يافت که در نتيجه اداره مهاجرت حاضر گرديد تا با نمايندگان انجمن افغانها در سويدن ديدار نمايد . بنا بر تقاضاي انجمنهاي افغاني و شخصيتهاي اجتماعي و بر اساس وعده اداره مهاجرت براي ملاقات با نمايندگان انجمن افغانهابه تاريخ 23 ماه اگست ، اعتصاب غذايي پناهجويان افغان موقتاٌاز تاريخ 13 الي 23 اگست  قطع گرديد . بتاريخ 20 اگست ملاقات با رئيس دادگاه عالي مهاجرتي سويدن صورت گرفت و شکايتنامه پناهجويان با هشت هزار امضاي جمع شده در حمايت از آنها براي ايشان توسط نسيم سحر معاون انجمن افغانها تسليم داده شد .بتاريخ 23 اگست 2007 ملاقات ميان نمايندگان اداره مهاجرت ، کميسارياي عالي  ملل متحد در امور پناهجويان وکميسيون امور مهاجرين  انجمن افغانها صورت گرفت . در ترکيب هيئت انجمن آقايون : نسيم سحر معاون انجمن ورئيس کميسيون ، انورفرزام عضوکميسيون  ، قاضي معصوم عضو کميسيون ، داکتر سعدالدين دشتي و استاد راز محمد عزيزي نمايندگان پناهجويان  و اندرش ساندکويست،  حقوقدان و رئيس بورد مشوره دهي براي پناهجويان و مهاجرين  شامل بودند . در ترکيب کميساري عالي ملل متحد در امور پناهجويان در سويدن آقايون : هانس تن فلد مسوول منطقوي در بالتيک و کشور هاي شمال ، پيتر تروتر مسوول سويدن . خانم هاني ماتيسن ( قبلاٌ در ناروي مسووليت افغانها را داشت ) و جانب اداره مهاجرت : ويرونيکا ليندسترند کانت مسوول عودت افغانها ، يوهان ستولپي از بخش حقوقي اداره مهاجرت و يوهان رهم و اليزابت جورج از بخش اطلاعتي شامل بودند . اما با تأسف فراوان که ملاقات  23 اگست  نمايندگان انجمن افغانها با اداره مهاجرت و کميسارياي عالي ملل متحد در امور مهاجرين  نتايج مطلوب بدست نداد . اداره مهاجرت سويدن کمافي السابق  مصمم است  تا متقاضيان پناهندگي را که حکم اخراجي نهايي دريافت نموده اند ، جبراٌ از سويدن  به افغانستان اخراج نمايند. ازينرو از تاريخ 23  اگست ساعت يک بعد از ظهر  پناهجويان افغان اعتصاب غذايي شانرا از سر گرفتند . آقاي کاله لارشون سخنگوي حزب چپ در امور پناهندگي و عضو پارلمان سويدن نيز براي يک شبانه روزبا اعتصاب کنندگان غذايي  پيوست .البته اعتراضات پناهجويان افغان در روزنامه ها ، جرايد و تلويزيون هاي مرکزي و محلي وسيعاٌ بازتاب يافت . اعتراضات پناهجويان افغان در نشرات برون مرزي افغانها ، راديوي بي بي سي ، تلويزيون آشنا ، شبکه جهاني آريانا ، آرياناي افغانستان ، راديوآزادي و ساير نشرات افغاني پخش گرديد . انجمن افغانها نامه سرگشاده را عنواني سفارت دولت اسلامي افغانستان در اوسلو به نشر سپرد . درين نامه از امضاي توافقنامه توسط نمايندگان حکومت افغانستان غرض اخراج افغانها شديداٌ انتقاد گرديده است . نامه را ميتوانيد در اينجا  مطاله نمائيد .  اخراج پناهجويان افغان از سويدن در زماني صورت ميگيرد که از يکسو وضعيت امنيتي کشور رو به وخامت گرايده است و از جانب ديگر ملل متحد از بيجا شدن افغانها هشدار ميدهد . توجه نمائيد به خبر بي بي سي  دولت سويدن با اين اقدام غيرانساني خود حد اقل دو هدف را دنبال مينمايد . نخست اخراج اجباري افغانها و عراقي ها از سويدن زگنال و پيام است  به پايان سخاوتمندي سويدن در قسمت پذيرش مهاجرين . زيرا مدتهاست که دولت سويدن ازپذيرش غيرمتناسب پناهجويان و بخصوص عراقي ها  در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا سخن ميگويد .  دوم ـ با وجود اينکه سويدن بعنوان يک کشور بيطرف نيروهاي نظامي اش  را در زير بيرق ناتودر افغانستان قرار داده و با اخراج پناهجويان افغان ، اين دولت  ميخواهد وضعيت امنيتي را در افغانستان مطلوب ترسيم نمايد و ذهنيت عامه رادر سويدن  به نفع سياست  حکومت کنوني در سويدن و ناتو تغيير دهد . پناهجويان افغان و عراقي قرباني اين سياست بازي ها قرار گرفته اند . بيائيد ، يکجا باهم عليه اين سياست بازيها که زندگي انسانها را به بازي ميگيرند ، قرار گيريم ! اعتصاب کنندگان افغان در سويدن از هموطنان خويش چنين خواهش دارند : ”ما پناهجويان افغان که اداره مهاجرت به درخواست پناهندگي ما جواب رد ـ منفي داده و در معرض خطر اخراج دايمي از سويدن بسر ميبريم . از چندي قبل بدينسو دست به تحصن و اعتصاب غذايي زده بوديم و عزيز ترين و باارزش ترين داشته خود يعني حيات و صحتمندي خود را در معرض نابودي گذاشتيم و مرگ را در اينجا نسبت به زندگي فلاکتبار در زير بمباردمان در افغانستان ترجيح داديم . در نتيجه اين تلاشها اداره مهاجرت پذيرفت تا با نمايندگان ما بتاريخ 23 اگست ملاقاتي داشته باشد . امروز بعد از ملاقات تمام اميد ها و آرزوهاي مان هم نقش بر آب بست و ما ناگزيرگرديديم تا  دوباره دست به تحصن و اعتصاب غذايي بزنيم .خواهش و تمناي ما از تمام هموطنان عزيز مان اينست که ما را در اين مبارزه انساني هميار و همکار باشند ”.انجمن افغانها در سويدن بتاريخ 30 اگست روز پنجشنبه تظاهرات و راه پيمايي وسيع را از اداره مهاجرت سويدن واقع سولنا در شهر ستوکهولم الي مرکز شهر ( ميدان سرگل ) از ساعت چهارونيم الي هفت عصر برگزار مينمايد . از تمام نهاد هاي اجتماعي  افغاني و غير افغاني در سويدن و خارج سويدن تقاضا مينمائيم تا از خواستهاي انساني و شريفانه پناهجويان افغان حمايت بيدريغ نمايند .   توقع ما اينست تا نهاد هاي داخل سويدن به تظاهرات و مارش افغانها در ستوکهولم بپيوندند و نهاد هاي مدافع حقوق پناهجويان در خارج از سويدن همچو تظاهرات را در کشور هايشان در دفاع از خواستهاي پناهجويان افغان در سويدن  برگزار نمايند . پناهندگي حق همه ماست ! بيائيد از حق پناهندگي مان دفاع نمائيم ! 26 اگست 2007نسيم سحرمعاون انجمن افغانها در سويدن و مسوول کميسيون امور مهاجرين www.afghanha.se  Lämna ett svar