پروژه روگسوید ـ پرسشنامه مهم د رمورد اطفال که توسط سوسیال تحت مراقبت قرار میگیرند

پروژه روگسوید ـ انکیت ( پرسشنامه)مهم د رمورد اطفال که توسط سوسیال تحت مراقبت  قرار میگیرند

لطفا پرسشنامه ( انکیت ) ضمیمه شده را خانه پوری و ارسال نمائید!

سلام !

پروژه روگسوید(Rågsved) قضیه های مختلفی را در مورد اطفال دریافت کرده است که مطابق قانون مراقبت از جوانان (LVU) ، تحت مراقبت قرار گرفته و در خانه های اضطراری ( نوکریوال)  و یا خانوادگی جابجا شده اند. این وضعیت برای بسیاری از والدین قابل درک نبوده  وآنها  نمی دانند که چی اتفاقی افتاده یا چی اتفاقی می افتد.

پروژه روگسوید(Rågsved)  مشکوک است که  خانواده های بیشتری دچار چنین وضعیتی گردیده اند ، اما ما هیچ نوع اطلاعاتی درزمینه در دسترس نداریم. بنابراین ، از شما می خواهیم که پرسشنامه و یا انکیت را که در اینجا ضمیمه می کنیم خانه پوری  نمائید. روی لینک زیر کلیک کنید و به پرسشنامه ( انکیت)  خواهید رسید و22 سوال کوتاه در آن وجود دارد.

این انکیت را ذریعه  تیلفون موبایل و یا کمپویتر تان خانه پوری کرده و سپس ارسال نمائید.

  هرچه تعداد افراد بیشتری پاسخ دهند ، اساس  ما برای انتقال موضوع به نهادهای مختلف سیاسی ، نهاد های حفظ و مراقبت صحی  ، کمیته های اجتماعی و خدمات اجتماعی بهترمیگردد.

جوابهای  شما بسیار مهم است!

از مشارکت تان سپاسگزاریم!

  1. روی لینک کلیک کنید.
  2. سوالات را جواب دهید.
  3. روی ارسال فشار دهید.
  4. https://forms.gle/5ctP1qNqeWc91MwDA

با احترامات فراوان
Michaela Sjögren Cronstedt

Projekt RågsvedLämna ett svar