پذیرش پناهجویان سهمیه ای در اتحادیه اروپا

به پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا، این اتحادیه پذیرش پناهجویان سهمیه ای خود را افزایش خواهدداد

پناهجویان سهمیه ای آن دسته از پناهجویانی هستند که ازطریق دفاتر سازمان ملل درکشورهای مختلف برای دریافت اجازه ی اقامت معرفی می شوند. درحال حاضر شمارزیادی از پناهجویان نیازمند در کمپ های مختلف به سرمی برند که امکان رساندن  خود به اروپا و دریافت اجازه اقامت را ندارند.

به گزارش کمیساریای عالی امورپناهندگی سازمان ملل، شمار این پناهجویان بیش از نیم میلیون نفراست و حداقل ۲۰۰ هزارنفر از آنها نیاز مبرم به پذیرفته شدن در کشورهای پناهنده پذیربه عنوان پناهنده را دارند.
اتحادیه اروپا درسال گذشته ازمجموع  ۲۰۰ هزار پناهجویی که در وضعیت اضطراری قرارداشتند، تنها پنج هزارنفر را پذیرفت که حدود یک سوم  آنها  یعنی ۱۸۰۰ نفر توسط سوئد پذیرفته شدند.
گفته می شود که اینک اتحادیه اروپا باید اقداماتی را برای پذیرش شمار بسیار بیشتری  پناهجو به اجرادرآورد. دراین زمینه بنیاد پناهندگی اتحادیه اروپا مبلغ چهارهزار یورو را برای هر پناهجو درصورت پذیرش ازسوی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اختصاص داده است. دراین مورد توبیاس بیلستروم، وزیر امورمهاجرت می گوید که پذیرش پناهجو هزینه ی بسیارزیادی دارد و تامین بخشی ازاین هزینه توسط بنیادپناهندگی اتحادیه، دولت ها را به قبول این پیشنهاد راضی می سازد. درحال حاضر تنها ده کشورعضو اتحادیه اروپا، پناهنده ها ی سهمیه ای سازمان ملل را می پذیرند و اتحادیه اروپا می خواهد که تمام ۲۷ کشورعضو به این امر اقدام کنند

منبع : سايت پژواکLämna ett svar