يک پناهجوي افغان که ديروز توسط پوليس درستوکهولم دستگيرشده بود ، امروزآزاد گرديد

ديروز مورخ 7 ماه مي ، يکي از وکلاي پناهجويان افغان اطلاع داد که يک پناهجوي افغان در ستوکهولم توسط پوليس گرفتار شد وامروز خبر داد که اين پناهجوي افغان آزاد گرديد

امروز بازهم خبر خوش داريم که پناهجوي که ديروز توسط پوليس دستگير شده بود ، امروز آزاد گرديد . ديده ميشود که در عدم موجوديت و يا عدم تمديد” توافقنامه سه جانبه ” هيچ پناهجوي افغان دستگير وديپورت نميگردد ، زيرا زمينه اخراج آن از ميان ميرود. همچنان خبري داريم که درين روزها دو خانواده از سکهاي افغان اجازه اقامت دريافت نموده اند که عنقريب معلومات بيشتر در زمينه نشر خواهد شد

 

ن.س Lämna ett svar