يک مرد افغان از شهر شيليفتيو اقامت دريافت نمود

تلويزيون سويدن گزارش ميدهد که محکمه مهاجرتي حکم اخراجي يک مرد افغان را لغو نمود . اين مرد افغان در شهر َشيليفتيو زندگي مينمايد

اين پناهجوي افغان از اسلام به مسيحت تغيير عقيده کرده و محکمه مهاجرتي  براي اين مرد افغان اجازه اقامت صادر نموده است. به باور محکمه ، افراديکه اسلام را رها ميکنند در افغانستان مورد پيگردقرار ميگيرند وازينرو محکمه مهاجرتي ، حکم اخراجي اين پناهجوي افغان را فسخ نموده است

 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=73401&a=1562786&from=tipsaLämna ett svar