يک خانواده افغان که در معرض اخراج قرار داشت ، اجازه اقامت دريافت نمود

آقاي احمدشاه نوابي اطلاع داد که  اداره مهاجرت براي خانواده اش اجازه اقامت دايمي صادر نموده است آقاي نوابي مدت شش سال در سويدن زندگي نموده و قبلاٌ اقامت يکساله داشت و براساس آن خانمش اجازه اقامت دريافت نمود . اداره مهاجرت بعد از سپري شدن يکسال اقامت ، حکم اخراجي ويرا صادر نمود . اماخوشبختانه  اکنون اداره مهاجرت حکم گذشته خود را لغو وبراي او ، خانم وطفل نوزادش اجازه اقامت دايمي صادر کرده است . مبارک باد ! دوست عزيز جناب احمدشاه نوابي ! اميدوارم باخانواده خويش زندگي سعادتمند داشته باشيد. شماره تيلفون ايشان 0738954790نسيم سحرLämna ett svar