وضعیت دشوار متقاضیان پناهندگی

پناهجویان در کشورهای اروپایی در شرایط سختی به سرمی برند. بسیاری از کسانی که به دلیل وجود خفقان، دیکتاتوری و یا جنگ، امکان ماندن درکشورخود را ندارند و به کشوری دیگر پناه می آورند، گاه با مشکلاتی به مراتب بیشتر روبرومی شوند. چنین وضعیتی در سوئد نیز وجوددارد

هستند پناهجویانی که به دلیل دریافت پاسخ منفی ازاداره کل امورمهاجرت و یا درخواست تقاضای پناهندگی از کشوری دیگر دراتحادیه اروپا  پیش ازآمدن به سوئد، سال هاست یا بصورت مخفی و بدون دریافت کمترین کمک هزینه ای با دشواری زندگی می کنند و یا برای اخراج در بازداشتگاه ها هستند.
بازداشتگاه کولريد در منطقه ی یوتبوری ازجمله بازداشتگاه هایی ست که شمار زیادی از پناهجویان اخراجی ازجمله از ایران و افغانستان برای اخراج درآن نگه داشته شده اند.

چندی پیش نمایندگان دو سازمان پناهندگی در یوتبوری، پناهندگان بی مرز و فدراسیون پناهندگان عراقی موفق شدند ازاین بازداشتگاه بازدید کنند. توفیق محمدی از سازمان پناهندگان بی مرز درمورداین بازدید توضیحاتی داده است که می توانید در گزارش بشنوید.
یکی از پناهجویان بازداشتی دربازداشتگاه کولريد  مصطفی اخلاقی، یک پناهجوی افغان است. او پیش از سوئد دریونان بوده و اینک به تصمیم اداره کل امورمهاجرت باید به یونان بازگردانده شود. او که از ۶ ماه پیش در سوئد به سرمی برد، شرایط زندگی دریونان را برای پناهجویان وحشتناک توصیف می کند. او در گزارش تهیه شده از وضعیت کنونی خود گفته است

منبع : سايت پژواک


Lämna ett svar