نشست ستوکهولم نبايد در مورد اعمار ديوار دورادور اتحاديه اروپا تصميم بگيرد

جلسه  وزراي عدليه ، مهاجرين و داخله کشور هاي اتحاديه اروپا در ستوکهولم  پيرامون مسايل مهاجرت و همکاري پوليس در زمينه مبارزه با جرايم آغاز گرديد

امروز چهار شنبه مورخ 15 جولاي دومين نشست  بزرگ اتحاديه اروپا در محل دايمي نمايشگاه هاي ستوکهولم در ايلوشو آغاز گرديد . در نشست کنوني به تعداد 60 وزير از کشورهاي اتحاديه اروپا در امور عدليه ، مهاجرت وداخله و همچنان به تعداد  300 نماينده از کشور هاي اتحاديه اروپا  سهم دارند و براي سه روز در مسايل مهم  مانند مهاجرت ، کنترول مرز هاي اتحاديه اروپا ، حقوق مدني ، همکاري ميان پوليس ـ گمرگ ، مبارزه با جرايم و غيره تبادل نظر مينمايند . مسايل مهاجرت و حقوق مدني شامل برنامه موسوم به ” برنامه  ستوکهولم ” شده که اين يک برنامه جديد پنجساله است که قرار است  جاگزين  ” برنامه هاگ ” که مدت زمانش امسال به پايان ميرسد ، گردد .
 نشست امروزي  در مطبوعات سويدن وسيعاٌ انعکاس يافته و پيرامون سياست پناهندگي اتحاديه اروپا تماس گرفته اند .  برخي  از روزنامه ها با صراحت ابراز نظر نموده اند . روزنامه سکونسکا داگبلادت سنتر پارتيست   نوشته که مرزهاي اتحاديه اروپا نميتواند باز باشد . 22 مليون بيکار در اتحاديه اروپا وجود دارد . افزايش مهاجرين  باعث خواهد شد تابه تعداد بيکاران از اين هم افزوده گردد . اما برخلاف يوتيبوري پستن مينويسد که  تلاش بخاطر بستن  مرزهاي اتحاديه اروپا بي معني است . هيچ ديوار بلندي نميتواند مانع  باشد براي افراديکه بخاطر زندگي بهتر خود و اطفال شان  تلاش ميورزند. اروپا به مليونها مهاجر ضرورت دارد تا آنها جاي  افراد مسن را پر نمايند.
توبياس بيلستروم وزير مهاجرت سويدن ميگويد که اين نشست استراتيژيک ستوکهولم به مسايلي مهمي ميپردازد که تا امروز کشورهاي جداگانه  به تنهايي مسووليت آنرا داشتند. يک نمونه آن اينکه کشورهاي ايتاليا ، يونان و هسپانيا مشي خيلي سختگيرانه را بخاطر برگشت پناهجويان دنبال مينمايند . وزير مهاجرت سويدن ميگويد که بايست همکاري و هماهنگي بيشتري ميان کشورهاي اتحاديه اروپا در زمينه موجود باشد .  بقول ايشان تمام 27 کشور بايد مقررات واحد داشته باشند و در نشست ستوکهولم پيرامون قرارداد  هماهنگي  بحث صورت خواهد گرفت . او عقيده دارد که مقررات هماهنگ شده پلاتفورم واحد را تشکيل  خواهد داد وزمينه  و دلايل تفسير هاي  متفاوتي از طرزالعمل پذيرش در زمينه پناهندگي را از بين خواهد برد .   وزير مهاجرين  تاکيد داردکه سيستم  پناهندگي مشترک اتحاديه اروپا در سال 2010 تکميل  گردد  و از سال 2012 مورد اجراء قرار گيرد. او در برابر پرسش اينکه اگر ايتاليا در آينده نيز بدون  بررسي  مسئله پناهندگي پناهجو ، به ديپورت ادامه دهد ، چي اتفاقي رخ خواهد داد ، ميگويد که  اين مربوط کميسيون اتحاديه اروپايي است که مسئله را کنترول و بررسي نمايد که هر کشور کنوانسيون هاي بين المللي  را که در اتحاديه اروپايي به امضا ميرساند ، مراعات نمايد.
در نشست ستوکهولم مسايل مربوط به  حفاظت از حریم شخصی ، جرايم بين المللي از قبيل جرايم مواد مخدر ، تروريزم و قاچاق انسان مورد بررسي قرار خواهد گرفت و درين زمينه نيز کمبوديهاي وجود دارد . قرار است در مورد رفع کمبودي  سيستم کنوني نيز تبادل نظر صورت گيرد.
 اين چندمين بار يست کشورهاي اتحاديه اروپا پيرامون يک سياست هماهنگ شده و واحد پناهندگي نشست نموده اند اما تاکنون اين مذاکرات به نتايج مطلوب نرسيده وبخصوص تلاشها بخاطر کشيدن حصار آهنين چهاراطراف اتحاديه اروپا بخاطر جلوگيري از ورود پناهجويان ناکام مانده است . اميدوار هستم که درين نشست نيز همچو تلاشها بخاطر اعمار حصار دورادور اتحاديه اروپا به ناکامي بيانجامد

نسيم سحر

 Lämna ett svar