نامه سرگشاده به نمايندگي سياسي دولت افغانستان در اوسلو

دراین اواخر موافقتنامه ای بین مقامات افغانستان، سویدن و نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان به امضا رسیدکه طبق ادعای مقامات سویدن درنتیجهء ان بازگشت  باصطلاح داوطلبانهء پناهندگان وپناهجویان افغانی تسهیل مییابد

تبصره های رسمی مقامات مذکور درمورد موافقتنامهءسه جانبه چنان است که گویا عده ای حاضر به بازگشت اند واین موافقتنامه کمکی است به انها .  درحالیکه هیچکس نمیتواند حد اقل یکنفررا درسویدن سراغ کندکه حاضرباشد تا داوطلبانه دراین وضع ناهنجاروخطرناک افغانستان به کشور بازگردد. آنهاییکه سالهاست درسویدن اقامت دارند اکثراً دارای ریشه های دراینجا شده ونمیتوانند کار، خانه، تحصیل اطفال را بگذارند ودر طول مدت پنج ماه که مدت نافذبودن این موافقتنامه است آمادگی گیرند و به وطن بازگردند. ازینرو واضح  است که موافقتنامه علیه آنعده از افغانهایی است که ازعرصهء چندین سال منتظراخذ اجازه اقامت درسویدن بسرمیبرند. اینان اکثراً افرادی اند که از وضع موجود کشور بنا بر فشاروتهدید گروه های مسلح ویابنابرعوامل دیگر فرارکرده وبه اینجا پناهنده شده اند. اگر دولت افغانستان مصئونیت وامنیت اینهاراتامین مینمود،هیچگاه وطن واقارب خودراترک نمیکردندوچندین سال را درغربت ودورازفامیل واقارب دربی سرنوشتی کامل سپری نمی نمودند. تعداد این هموطنان ما که درسویدن بدون تعیین سرنوشت سرگردانند به رقم کمی بیشترازیکهزارنفرمیرسد. میگویندکه این موافقتنامه بعدازچندین ماه مذاکره ومباحثه بین اطراف ذینفع بامضارسیده است. معلوم میشود که دولت سویدن بسیار مایل است خودراازباصطلاح شر این افغانها خلاص کند، باینکه تعداد آنان انقدرزیادهم نیست که برای دولت سویدن باربزرگ اقتصادی باشد. بر علاوه بایدگفت که تعدادزیادی ازاینعده خود صاحب کاروفعالیت اقتصادی هستند ویا بودند که متاسفانه ازبرکت اين موافقتنامه ازدست دادند. پس اصلاً این مسئله جنبهءسیاسی دارد.واقعیت اینست که دولت سویدن زیرفشاربسیارنیرومند ایالات متحدهء امریکا وناتو قراردارد که به پناهجویان افغان اقامت ندهد. امریکا دادن اقامت به افغانان را آبروریزی خود میداندکه با گذشت بیش از پنج سال از اشغال نظامی افغانستان بازهم دولت مورد پشتیبانی آن نمیتواندحد اقل مصئونیت شهروندان راتأمین کند. دولت سویدن میخواهد این موافقتنامه را بحیث روپوشی قراردهد تا   اخراج اجباری افغانان راعملی سازد وبخواست ایالات متحده وناتو لبیک گوید. پراگراف سوم ماده چهارم موافقتنامه چنین امکانی را برای مقامات سویدن مهیامیسازد و درآن با صراحت پیش بینی میشود که الترناتیف باصطلاح بازگشت داوطلبانه اخراج اجباری است.درعمل اداره مهاجرت سویدن از مدتی به اینسوآمادگی هایی بمنظوراخراج اجباری افغانان پناهجوگرفته است. آنعده ازهموطنان که درموردشان فیصله نهایی مبنی برترک”داوطلبانهء” سویدن صورت گرفته است ، زیرفشاربسیارشدیدقراردارند تاباصطلاح ”داوطلبانه”  این کشورراترک کننددرغیر ان ازآغازماه اگست به پولیس معرفی خواهند شدکه بااجباراخراج گردند. اداره مهاجرت اجازه کار اینعده ازهموطنان مارالغونموده وپرداخت هرگونه کمک مالی واقتصادی به آنانرامشروط به قبول بازگشت ”داوطلبانه”میسازد. به آنان گفته میشود که یا فوراً اسنادحاوی تقاضانامهءبازگشت به اصطلاح داوطلبانه را امضاکنندویاازدریافت هرگونه کمک اجتماعی واقتصادی محروم میشوند. به این میگویند بازگشت داوطلبانه! برای ما موضع دولت سویدن کاملاًروشن است، مقامات این کشورمیخواهندباصطلاح بایک تیردوفاخته راشکارکنند.آنهاتلاش میورزند ازیکطرف مشکل سیاسی خودراحل کنندوازجانب دیگر خودراازهرگونه مسئولیت احتمالی درقبال سرنوشت بعدی عودت کنندگان درداخل افغانستان آزادسازند. لیکن برای ما شیوه عمل مقامات دولت افغانستان کاملاًغیر قابل درک است. دراین شرایط سخت بحرانی که هنوزرسوایی ناشی ازبازگشت نابهنگام پناهندگان ازایران فروننشسته باز یک موافقتنامه برای بازگرداندن مهاجرین بامضامیرسدو اینباربازگرداندن ازیک کشور اروپایی جاییکه اکثراً پناهندگان شرایط بسیار بهترکاروزندگی رادارند. آیا دولت افغانستان شرایط بهتر را برای زیست این اوارگان  مهیا ساخته میتواند؟ اگرمیتواند چرا اینکاررا برای آن هموطنان مصیبت رسیدهء ما که از کشورهای همسایه بازگشته اندودرشرایط کاملاً غیر انسانی بسر میبرند، انجام نمیدهد؟ وقتی انسان درباره این برخوردغیر مسئولانه ای مقامات دولت افغانستان فکرمیکند، فوراًسوالهای زیادی مطرح میشود. مافقط چندتاازاین سوالهارا مطرح میسازیم.ایا دولت افغانستان ازامضای موافقتنامه های مشابه با یک عده کشورهای اروپایی دیگر تجربه لازم نگرفته است که بداند این نوع موافقات چه بلایی رابرسر پناهندگان وپناهجویان میآورد؟آیا ممکن نبود که قبل ازامضای چنین موافقتنامهءمهم مقامات افغانستان یکباربخود زحمت میدادندو تلاش میورزیدند که ازنزدیک با مشکلات ومعضلات افغانهای پناهجو در محل آشنایی حاصل کنند؟ متاسفانه، مقامات افغانی نه تنها خود به ابتکاری دست نزدند،برعکس حتی مراجعات پناهجویان رابی جواب گذاشتند. چنانچه انجمن افغانها در سویدن از مدت بیش از یکسال باینطرف بارهابه سفارت دولت اسلامی افغانستان دراوسلوکه مسئولیت سویدن رانیزدارد، مراجعه کرده وتقاضانموده است که یک نماینده خودراجهت بررسی مشکلات افغانها در این کشور به ستوکهولم بفرستند. اما این تقاضاها تا کنون بدون پاسخ باقی مانده است. ماازجانب خود حاضربودیم که هرنوع همکاری را درزمینه بعمل آوریم.ازینرو ما شدیداًبه این برخورد غیرمسئولانه ی مقامات دولت افغانستان اعتراض نموده وانرا نمونه دیگری از عدم توجه به مکلفیتهای شان میدانیم! ما طرفداربازگشت داوطلبانه افغانها با شرايط مطلوب بوده ، اما ما مخالف شديد اخراج اجباري افغانها ميباشيم . ما ازاین مقامات میخواهیم که هرچه زودتر با ارگانهای مربوط کشورسویدن درتماس شوندوازاخراج اجباری، قطع کمکهای اجتماعی به افغانان پناهجوولغو اجازه کار انان جلوگیری  بعمل آورند! ما از مقامات ذيربط در افغانستان ميخواهيم تا غرض عملي شدن ” عودت داوطلبانه ” هيچ افغان را بدون  تقاضا وامضاي شان در ميدان بين المللي کابل تحويل نگيرند .چنانکه دیده میشود مقامات دولتی افغانستان مانند همیشه حد اعلای عدم توجه وعدم احساس مسئولیت درقبال سرنوشت هموطنان رااز خودنشان دادند.نباید اجازه داده شودکه چنین برخوردغیر مسئولانه باعث آزارواذیت بیشتر افغانهای پناهجو گردد!                                                                                                        هيئت اجرائيه انجمن افغانها در سويدن                                                                                                            ستوکهولم                                         4 جولاي  2007                                                                                   www.afghanha.seLämna ett svar