ميلهء تابستاني

قرار است ميلهء تابستاني فاميلهاي افغان  در يک روز آفتابي (يکشنبه) توسط انجمن افغانها در يک منطقه  سر سبز ودر کنار آب  برگزار گردد . غذاي ميله : قابلي و کباب افغاني که بصورت گريل در کنار آب آماده ميگردد . غذا براساس تعداد اشخاص  آماده شده و مصارف آن براساس قيمت تمام شد غذا توسط شاملين ميله پرداخته ميشود

در تهيه غذا محترم الياس اسلميار داوطلبانه همکاري مينمايد

 

قرار است در محل ميله ،گدي پران بازي نيز صورت گيرد. محترم بري( شماره تيلفون 0762380440) در برگزاري گدي پران بازي همکاري مينمايد

زمان : يکشنبه مورخ 28 ماه جون 2009 از ساعت دو بعد از ظهر الي شش عصر( 14.00 الي 18.00)
محل : منطقه ء هودنگه ، جاده ميان فيتيا و  فليمنگسبري کمون  هودنگه
Flottsbro friluftsområde i Huddinge
infart  Glömstavägen
www.flottsbro.se
لطفاٌ از اشتراک تان در ميلهء تابستاني ما را هر چه زودتر مطلع سازيد
تيلفونهاي تماس :
فريده زيرک 0704527069
نسيم سحر 0707121388
نعيم امين0736468691Lämna ett svar