موقف حقوقی جدید اداره مهاجرت پیرامون شروط امرار معاش

اداره مهاجرت شروط امرارمعاش (اعاشه و اباطه) را روشن میسازد

اداره مهاجرت اکنون دراتخاذ یک موقف حقوقی جدید  قوانین مربوط به شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه) در رابطه به مهاجرت به سویدن  بر اساس پیوند خانوادگی را روشن می کند. یکی از بزرگترین تغییرات بالای بررسی  پیوند خانوادگی  به اطفال  تاثیر می گذارد.

کارل بکسیلیوس (Carl Bexelius ) ، معاون مدیریت حقوقی مهاجرت می گوید: این بدان معنی است که ما باید معافیت ( استثناء ) از شروط امرارمعاش (اعاشه واباطه ) با هزینه کمتری نسبت به آنچه قبلاً انجام داده ایم اعمال کنیم.

یکی از بزرگترین تغییرات مربوط به معافیت ( استثناء) از شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه) به دلیل پیوند با کودکان واطفال  است. در مواردی که متقاضی به دلیل پیوند با چندین نفر تقاضای اقامت میکند ، نقطه شروع( مبداء)  اکنون این است که  قبل از پیوند  با فرزند باید نخست این پیوند با همسر ( خانم ویا شوهر)  یا هم سامبو ( sambo) مورد قضاوت وبررسی قرار گیرد.

کارل بکسیلیوس میگوید :بنابراین فقط وقتی ما  به این نتیجه می رسیم که این درخواست در پیوند با کودک است که باید مورد بررسی و قضاوت قرار دهیم و آنوقت است که ما میتوانیم آنرا از شروط امرارمعاش ( اعاشه واباطه) معاف کنیم. کارل بکسیلیوس می گوید این احتمالاً به معنای آن است که تعداد کمتری از شروط امرار معاش  معاف شوند.

ارزیابی جدید اداره مهاجرت با توجه به نیاز به روشن شدن قوانین در چندین موضوع مهم انجام می شود. هنگامی که قانون موقت در سال گذشته تمدید شد ، دلیلی نیز برای بررسی مجدد غرض هدایت این بخش وجود داشت..

کارل بکلیوس می گوید: ”ما مجبور شده ایم تا تفسیر خود را بر اساس مقررات فعلی و بر اساس نقطه مبدا تنظیم کنیم که هدف  قانونگذاران  با قانون موقت ، تطبیق قوانین سویدن باقوانین  اتحادیه اروپا و قوانین بین المللی باشد”.

تفسیر جدید همچنین بدان معنی است که وسایل امرار معاش  باید به عنوان نقطه شروع( مبداء)  متعلق به شخصی باشد که در سویدن  است یا حداقل در اختیار و دسترسی او قرار داشته باشد. این متقاضی است که بار اثبات امرار معاش (اعاشه واباطه ) را بعهده دارد وشروط امرار معاش را پوره نماید.

موقف حقوقی جدید برخی تسهیلات را نیز در بر دارد. هرکسی که پناهنده(flykting )  یا پناهنده درجه دوم ( نیاز به محافظت الترناتیف )( alternativt skyddsbehövande)  باشد و به سن 18 سالگی رسیده باشد اما در هنگام ارائه درخواست پناهندگی زیر سن بوده باشد ، مشمول شروط امرار معاش (اعاشه واباطه ) نمیگردد( از شرط امرار معاش معاف میگردد) .

ثروتی که هزینه زندگی خانواده را تأمین کند ، کافی است که صرف برای دو سال کفایت نماید اما قبلا این عواید باید برای پنجسال در نظر گرفته شده بود.

گفتنی است که در این موقف حقوقی جدید در مورد نوع درآمد وجزئیات  اینکه کدام عواید درآمد حساب میشود توضیحاتی داده شده است . برعلاوه این موقف حقوقی جدید شامل حال تمام اتباع سویدنی که مدت طولانی در خارج از سویدن زندگی کرده ودر آنجا تشکیل خانواده داده و اگر بخواهند خانواده های شان را به سویدن بیآورند این مقررات شامل حال آنها نیز میگردد.

همچنان قابل یاددهانی است که برای افرادیکه اقامت نوع پناهندگی ویا الترناتیف نیاز به محافظت (پناهنده درجه دوم ) داشته باشندو اعضای خانواده شان که در جریان سه ماه اول درخواست اقامت بدهند شامل شروط شروط امرار معاش (اعاشه واباطه ) نمگردند. 

ترجمه از نسیم سحر

بیشتر در لینک زیر بخوانید:

Läs det nya rättsliga ställningstagandet om försörjningskravet i 9 § tillfälliga lagen

متن کامل موقف حقوقی اداره مهاجرت پیرامون شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه)

Rättsliga ställningstagandenLämna ett svar