موسکا حساس کاندید شورای رهبری کمون نکه در استاکهولم

موسکا حساس از طرف حزب سوسیال دموکراتها  برای شورای رهبری کنون نکه (Nacka ) مربوط ولایت استاکهولم در انتخابات۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲ کاندید میباشد.

 Lämna ett svar