ملاقات اعضاي کميسيون امور پناهندگي انجمن افغانها در سويدن با نماينده حزب چپ در پارلمان سويدن

بتاريخ 22 ماه مي 2007 اعضاي کميسيون امور پناهندگي انجمن افغانها در سويدن ( آقايون : نسيم سحر ، انورفرزام ، قاضي معصوم و رازمحمد عزيزيبا آقاي کاله لارشون عضو پارلمان سويدن  و سخنگوي  حزب چپ در امور پناهندگي ملاقات نموده و در مورد تصميم اداره مهاجرت سويدن مبني بر عودت  آنعده افغان هائيکه اقامت يکساله داشتند ، صحبت نمودند سخنگوي حزب چپ اين تصميم اداره مهاجرت را بي نهايت غيرعقلاني خوانده و با پخش اطلاعيه مطبوعاتي خواستار توقف عودت به افغانستان شده اند . غرض مطالعه اطلاعيه مطبوعاتي به اينجا کليک نمائيد . در اطلاعيه مطبوعاتي آقاي کاله لارشون آمده است که با وجوديکه اداره مهاجرت در حکم رهنمود دهنده خود (خط مشي ) مينويسد که وضعيت امنيتي در دوسه سال اخير در افغانستان بدتر شده و بهبود وضعيت در آينده نزديک نيز متصور نميباشد ، بآنهم تصميم عودت افغانها را به افغانستان اتخاذ نموده است . به اعتقاد ايشان ، اين نه تنها نقض ازحقوق پناهندگي بين المللي است ، بلکه يک تصميم کاملاٌ غيرمنطقي ميباشد . به عقيده آقاي کاله لارشون عاقلانه اين خواهد بود که به تمام افغانها اقامت دايمي داده شود تا آنها به ساختن آينده خود آغاز نمايند . ايشان علاوه ميدارد که او بطور عاجل خواستار پاسخ توبياس بلستروم وزير مهاجرت سويدن در مورد عدم عودت دادن افغانها ميباشد . سخنگوي حزب چپ در پارلمان سويدن خاطر نشان ميسازد که وي نمايندگان مهاجرين افغانها را درهفته آينده ملاقات مينمايد  ( منظورهمين ملاقات ميباشد ) وتادر مورد برنامه کمپاين برعليه اين عودت   با آنها صحبت نمايد         درين ديدار نمايندگان انجمن افغانها خاطر نشان ساختند که اين تصميم اداره مهاجرت در زماني اتخاذ گرديده است که دولت ايران نيز بخاطر فشار سياسي به رژيم افغانستان هزاران مهاجر و پناهجويان افغان را از خاک خود اخراج مينمايد که اين عمل باعث بي ثباتي در آن کشور گرديده است و افغانستان هيچگونه آمادگي براي پذيرش اين تعداد اتباع خود را ندارد در جريان ملاقات در مورد تدابير حزب چپ و انجمن افغانها در مخالفت با  حکم اخير اداره مهاجرت بحث صورت گرفت و تصميم گرفته شد تا تظاهرات به اشتراک پناهجويان ساير کشور ها بتاريخ 13 ماه جون 2007 در ميدان سرگل از ساعت 17.00 الي 19.00 برگزار گردد برعلاوه  تصميم گرفته شد تابتاريخ 4 ماه جون  از تمام نمايندگان احزاب پارلماني دعوت صورت گيرد تا در مورد وضعيت افغانستان و فيصله اخير اداره مهاجرت به ديالوگ بپردازند  و همچنان مقالات درين زمينه به روزنامه ها و وسايل اطلاعات جمعي ارسال گردد      Lämna ett svar