مقررات سخت گیرانه تر درمورد متقاضیان پناهندگی

 

مقررات سخت گیرانه تر درمورد متقاضیان پناهندگی نتیجه تحقیقی که اداره ی پذیرش متقاضیان پناهندگی انجام داده امروز به وزیر امور مهاجرت، توبیاس بیلستروم تسلیم خواهدشد.
مسئول این تحقیق پیشنهادمی کند که متقاضیان پناهندگی از شرط داشتن مجوز کار    معاف شوند تا بتوانند به سرعت به کار مشغول شده و مخارج خود را تامین کنند. همچنین پیشنهاد شده است که متقاضیان درچهارهفته ی اول ورود خود در محل هایی که  نامیده خواهدشد، اسکان داده شوند. درصورت مخالفت پناهجویی با این امر، او تمام کمک هزینه ی خود را ازدست خواهندداد. پس ازاین مدت، پناهجو برای داشتن مسکنی ثابت به یکی از کمون ها معرفی خواهدشد. عدم موافقت پناهجو با این تصمیم موجب قطع نیمی از کمک هزینه ی او خواهدشد.
در این تحقیق، درخواست های بیشتری از کمون ها گنجانده شده است مانند فراهم آوردن دوره های آموزش زبان مادری و یافتن محل کار حتی برای پناهجویانی که هنوز اجازه ی اقامت دریافت نکرده اند. این تحقیق قرار است تغییرات عمده ای را در نظام پناهنده پذیری سوئد که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده است و بر اساس آن از جمله پناهجو حق انتخاب محل زندگی خود را دارد، ایجاد کند. دررابطه با محل اجباری مسکن پناهجویان نظر مسعود کمالی جامعه شناس را می شنویم. 
  نظر مسعود کمالی جامعه شناس در این باره
 Lämna ett svar