مقررات جدید برای رانندگی از اول فبروری سال 2018

از اول فبروری سال 2018 مقررات جدید برای رانندگی در سویدن نافذ میگردد. برمبنای آن شخص اجازه ندارد که در حالت رانندگی بدون استفاده از Handfree در تیلفون صحبت کند، در انترنیت چیزی را جستجو کند و یا هم SMSاس ـ ام ـ اس بفرستد. بعد از این تغییر در قانون رانندگی ، در دست داشتن تیلفون موبایل در هنگام رانندگی غیرقانونی میباشد.

مقررات سخاوتمندانه
ـ به طور ساده میتوان گفت که ما مواظب خواهیم بود تا راننده ها دست هایشان را روی فرمان ( جلو ) موتر داشته باشند. ما نمیتوانیم در حالی که راننده در یک دستش تیلفون موبایل را داشته باشد (در جریان ترافیک) نظم را بوجود بیآوریم. من فکر میکنم که اکثریت مردم میدانند که در دست داشتن تیلفون موبایل در هنگام رانندگی باعث مختل شدن تمرکز حواس راننده میگردد. این مطلب را Tomas Enerothوزیر زیربنا ها (وزیر ترانسپورت) به رادیو سویدن گفته است.

زمانی که استفاده از تیلفون موبایل در هنگام رانندگی مطرح باشد میتوان گفت که سویدن در مقایسه با خیلی از کشور های دیگر دارای قوانین سخاوتمندانه است. در خیلی از کشور های دیگر قوانینی به مراتب دشوارتر مدار اعتبار میباشد.

ایجاد سهولت برای پولیس
امروز به کار بردن تیلفون موبایل در هنگام رانندگی ممنوع میباشد. در یک قانون از سال 2013 این کار برای رانندگی زیان بخش خوانده شده است. اما اکنون دولت یک گام فراتر گذاشته و برای آن حمایت زیادی در پارلمان نیز وجود دارد.

آن طوری که گفته شد صحبت کردن در تیلفون، فرستادن SMSاس ـ ام ـ اس و یا هم به روز ساختن حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی (در حالت رانندگی) ممنوع میگردد. در عین زمان این موضوع مواظبت از رعایت نمودن این محدویت را برای پولیس نیز ساده میسازد.

ارقام گویا/ارقام افشا کننده
دیگر جستجو در انترنیت (در هنگام رانندگی) پایان یافته است. بر اساس یک نظرسنجی که توسط فروشگاۀ پرزه جات موترMekonomen در مشارکت با انستیتوت سنجش افکار عمومیKantar Sifo صورت گرفته است47 فیصد از همه راننده ها اعتراف کرده اند که آنها یگان بار در عین زمانی که رانندگی میکنند از تیلفون های موبایل شان نیزاستفاده مینمایند. در این میان 5 فیصد راننده ها میگویند که آنها در هنگام رانندگی از موبایل استفاده میکنند و 15 فیصد هم اظهار میدارند که زمانی که آنها در صف ایستاده اند از تیلفون های موبایل خود استفاده میکنند.

صرفاَ 50 راننده یعنی 22 فیصد تعهد سپرده سوگند میخورند که آنها هرگز این کار را نکرده اند.

ترجمه : ض.د

منبع
https://www.aftonbladet.se/a/a2w25ALämna ett svar