محکمۀ استیناف حکم حبس ابد را برای طاهر امینی تایید کرد

طاهر امینی [از افغانستان]که 41 سال عمر دارد در خزان سال گذشته توسط محکمۀ ابتداییه به حبس ابد محکوم گردید. او به اتهام تجاوز جنسی بالای یک زن جوان، تلاش برای قتل او و همچنان پرتاب نمودن زن مذکور به یک گودال محاکمه شده بود.
طاهر امینی بعد از صدور حکم محکمۀ ابتداییه به محکمۀ استیناف مراجعه نموده و خواهان تجدید نظر گردیده بود. اما محکمۀ استیناف نیز حکم محکمۀ ابتداییه را تایید نموده است.
او با زن مذکور که 22 سال عمر دارد در اقامتگاۀ پناهجویان آشنا شده بود.
طاهر به تاریخ 21 اپریل پس از آن که بالای زن مذکور تجاوز جنسی نموده او را در یک گودال که 24 متر عمق داشت واقع در Norberg (نوربری) در منطقۀ Västmanland (وستمنلند) ، پرتاب نموده بود.
بنابر گفته های زن مذکور، قبل از آن که طاهر آنجا را ترک بگوید به داخل گودال سنگ های را نیز پرتاب نمود تا او را به قتل برساند.
طاهر امینی در ماۀ اکتوبر توسط محکمۀ ابتداییه به حبس ابد و اخراج از سویدن محکوم گردید. مدارکی که علیه او به کار برده شده است از جمله آثار DNA و اتصال تیلفون او به شبکۀ تیلفون در محل حادثه است.
از تحقیقات ابتدایی چنین معلوم میشود که طاهر امینی می خواسته است با زن مذکور ازدواج نماید اما این خواستۀ او از طرف آن زن رد شده است.
به باور محکمۀ ابتداییه، احتمال یافت شدن زن مذکور در آن گودال ”خیلی کم” بوده است. همچنان بنابر ارزیابی طب عدلی زن مذکور نمی توانست بیشتر یکی دو روز دیگر در آنجا زنده بماند.
اما طاهر امینی همیشه اظهار بیگناهی نموده، به محکمۀ استیناف مراجعه کرده، خواهان تجدید نظر شده است. او نخست خواسته است تا از همه اتهامات به طور کامل برائت حاصل کند. سپس او خواهان مجازات کوتاه مدت زندان و همچنان پرداخت غرامت کمتر به آن زن شده است.
محکمۀ ابتداییه فیصله نموده است تا به زن مذکور مبلغ پنجصد هزار کرون برای اهانت که به او صورت گرفته و همچنان چهل و پنج هزار کرون برای درد و رنج که متقبل شده است، پرداخت شود. او در محکمۀ استیناف خواهان تجدید نظر در مورد پرداخت غرامت برایش شده است.
ترجمه از احمد ضیاء دانش
منبع خبر


Lämna ett svar