قطع تقاعد تضمینی برای اتباع سویدن مقیم خارج

بتاریخ 22 جون امسال پارلمان سویدن قانونی را به تصویب رسانید که برطبق آن حق پرداخت تقاعد تضمینی( garantipension)  را برای اتباع سویدن مقیم خارج ، از تاریخ اول اکتوبر 2022 لغو میکند.

اتباع سویدن که همین اکنون در خارج از سویدن زندگی می‌کنند این حق را تا اخیر امسال حفظ خواهند کرد و سر از تاریخ اول جنوری 2023 پرداخت تقاعد تضمینی برای اتباع سویدن مقیم خارج بطورکامل قطع خواهد شد .

این فیصله شامل حال افرادی میگردد که همین اکنون در خارج از سویدن زندگی می‌کنند و یا درآینده در خارج سویدن زندگی خواهند نمود و تقاعد تضمینی دریافت مینمایند.

این قانون مربوط کسانی نخواهد شد که تقاعد از درک درآمد و تقاعد عامه دریافت می‌کنند و صرفنظر از اینکه در کجا زندگی می‌کنند، حق دریافت این تقاعد ها را حفظ خواهند نمود .

 تقاعد مضاعف از درک درآمد ( Inkomstpensionstillägg) برای افرادیکه در کشور های اتحادیه اروپا (   EU/EES) ویا سویس و کشور هایکه با سویدن در زمینه قرارداد( konventionsland) دارند ، پرداخته خواهد شد و افرادیکه در کشور های خارج از آن مقیم باشند ، پرداخته نخواهد گردید .

این مقررات مربوط آنعده از  اتباع سویدن میگردد که مستحق تقاعد تضمینی بوده و در خارج از سویدن سکونت دارند :          

* افرادیکه مستحق تقاعد تضمینی در ماه سپتامبر امسال باشند ، این تقاعد تضمینی برایشان الی اخیرماه دسامبر 2023 پرداخته خواهد شد.

*افرادیکه در خارج از سویدن زندگی می‌کنند و برای اولین بار برای تقاعد تضمینی درخواست مینمایند ، تقاضای شان بعنوان متقاضی جدید از اول اکتوبر امسال رد خواهد شد .

*این قانون شامل حال افرادیکه متولد سال 1937 و یا ماقبل آن بوده اند ، نمیگردد. این قانون همچنان شامل حال تقاعد  تضمینی برای بیوه متقاعد ( änkepension) نمی‌شود.              

مقررات زیر مربوط به افرادی میگردد که در نظر دارند در کشور های دیگر سکونت ورزند :

فردیکه میخواهد از سویدن به کشور دیگری نقل مکان نماید ، این امر بالای تقاعدش سر از تاریخ اول اکتوبر امسال تاثیر میگذارد ‌ویا بعبارت دیگر اگر این فرد از اول سپتامبر و یا بعدا از سویدن به هر کشور دیگری کوچ نماید ، مستحق تقاعد تضمینی نمی‌شود . اگر این فرد قبل از اول ماه سپتامبر امسال به کشور دیگر نقل مکان کند ، مستحق تقاعد تضمینی الی اخیر دسامبر سال 2022 محسوب میگردد.

پیشینه این قانون :‌

محکمه اتحادیه اروپا بتاریخ 7 دسامبر 2017 حکمی را پیرامون تقاعد تضمینی افرادمتولد سال 1938 و مابعد آن ، صادر نمود. برطبق مقررات اتحادیه اروپا این تقاعد تضمینی باید  به عنوان مزایای حداقل اجتماعی (miniförmån ) طبقه بندی شود. برطبق این حکم محکمه اتحادیه اروپا این مزایای حداقل اجتماعی فقط به کسانی پرداخت می شود که در داخل کشوریکه این مزایا را اعطا می کند، سکونت داشته باشند.

لذا برطبق این حکم محکمه اروپا ، سویدن مکلف نمیباشد که برای آنعده اتباع خود که در کشور های دیگر سکونت میورزند ، تقاعد تضمینی بپردازد . این افراد باید از سیستم رفاه اجتماعی  کشوریکه در آن سکونت میکنند ، استفاده نمایند.

هر کسی که پس از صدور این حکم اتحادیه اروپا  در خارج از سویدن سکونت داشتند ، برطبق قانون موقت ملی ، تقاعد تضمینی دریافت کرده اند. این قانون موقت از اکتوبر 2022 ملغی می شود.

گفتنی است که این قانون ، تقاعد تضمینی چهل و هفت هزار متقاعد سویدنی را که در خارج سویدن زندگی میکنند ، قطع خواهد نمود.

چی کسانی می توانند تقاعد تضمینی دریافت کنند؟

برای دریافت تقاعد تضمینی شخص باید حداقل سه سال در سویدن سکونت داشته باشد. برای اینکه یک فرد تقاعد تضمینی کامل دریافت نماید، باید از سن 16 سالگی الی دریافت تقاعد مدت 40 سال در سویدن زندگی کرده باشد.  اگر مدت کوتاه تری در سویدن زندگی کرده باشد، تقاعد تضمینی برای هر سال 1/40 کاهش می یابد.

تقاعد تضمینی امکان دارد که برای افراد مجرد حداکثر مبلغ  9988 کرون در ماه و برای افراد متاهل9030 مبلغ  کرون باشد. این مبالغ از ماه آگست 2022 و قبل از هر گونه کسر مالیاتی درنظر گرفته شده است. گفتنی است که این تقاعد تضمینی کامل را اشخاصی دریافت میکنند که تقاعد مبتنی بر درآمد(inkomstgrundad pension) نداشته باشند و حداقل 40 سال در سویدن زندگی کرده باشند.

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

منبع :

https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/garantipension-upphor-for-utlandsbosattaLämna ett svar