قانون جدید مدارس و تقویت زبان مادری

درقانون جدید مدارس پیشنهاد تقویت زبان مادری برای کمک به کودکان در سطح دوره ی آمادگی ،  طرح شده است، اما با وجود این، کمونها  امکانات جدیدی در این زمینه دریافت نکرده اند.
با وجود تاکید کارشناسان امور تربیتی براهمیت آموزش زبان مادری از دوره ی آمادگی برای رشد کودکان، اما اموزش زبان مادری در کمون های مختلف متفاوت است و حتی  در برخی از کمون ها بسیار کاهش یافته است

 

از کوشندگان ارائه ی پیشنهاد مربوط به ثبت  تقویت زبان مادری برای کودکا نی که زبان مادری غیر سوئدی دارند، در اهمیت این پیشنهاد عنوان می کند که در حال حاضر نیز آموزش زبان مادری در برنامه های آموزشی دوره ی آمادگی  و مدارس وجود دارد. اما اگر این امر در قانون مدارس  ثبت شود، غیر قابل تغییر واجرای آن استحکام بیشتری خواهد یافت.
او می گوید که این پیشنهاد می تواند نشان دهد که برای دولت تا چه حد آموزش زبان مادری اهمیت دارد که آن را در قانون مربوط به مدارس می گنجاند.
بنا بر قانون جدید، کمون ها چون امروز تصیمیم گیرنده هستند  که تا چه میزان امکانات در اختیار مدارس خود قرار دهند.   
در قانون جدید مربوط به زبان مادری بر نقش والدین نیز بسیار تاکید شده است. 
در حال حاضر برخی از مدارس حتی در محله های خارجی نشین نیز از میزان آموزش زبان مادری خود کاسته اند. برای نمونه می توان به مدرسه ی در هوس بی در شمال شرقی استکهلم  اشاره کرد که تعداد آموزگاران زبانهای  مادری دوره ی آمادگی ازشش تا هفت آموزگار به دو آموزگار یا دو زبان مادری تقلیل یافته است.
دلیل این امر کاهش شدید بودجه این مدرسه عنوان شده است یکی از آموزکان دوره ی آمادگی این مدرسه عنوان می کند که با توجه به وضعییت اقتصادی کمون ها زیاد خوش بین نیست که بهبودی در این زمینه ایجاد شود.

زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se

منبع : سايت پژواکLämna ett svar